Cànan nan Gàidheal
Cànan nan Gàidheal

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want a free statement of participation.

Free course

Cànan nan Gàidheal

6.4.3 Sgeulachdan agus òrain

’S e na seann òrain a tha air tighinn a-nuas thugainn sa bheul-aithris aon de na roinnean as prìseile de dhualchas na Gàidhlig. Tha fhios againn cuin a rinneadh feadhainn dhiubh oir tha tachartasan eachdraidheil air an ainmeachadh annta: mar eisimpleir, ’s e marbhrann boireannaich dha cèile a tha anns an òran ‘Griogal Cridhe’, a rinneadh nuair a bha Clann Ghriogair fo gheur-leanmhainn aig deireadh na 16amh linn. Gheibhear e air a sheinn le diofar dhaoine agus bhuidhnean air làrach-lìn a’ BhBC, Bliadhna nan Òran [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] .

O chionn beagan bhliadhnaichean tha seinneadairean agus còmhlain mar Runrig air a bhith a’ sgrìobhadh òrain ann an nòsan ùra. Tha grunn de na h-òrain aig Runrig a chaidh a chlàradh le buidhnean eile, leithid Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu.

Tha dualchas beairteach de sgeulachdan sa Ghàidhlig cuideachd: ’s e Popular Tales of the West Highlands aig Iain Òg Ìle an cruinneachadh as ainmeile dhiubh. Chaidh feuchainn anns na bliadhnaichean mu dheireadh ri aithris sgeulachdan a thoirt air ais mar chleachdadh. Chan eil an iomairt seo air a bhith uile-gu-lèir soirbheachail ach tha na sgeulachdan fhèin fhathast ann mar dhearbhadh, còmhla ri na h-òrain, air neart an dualchais sa Ghàidhlig.

Gaidhlig_1

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has over 40 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus