Subject details

Sgiliau

Get ahead with these free skills resources

Sgiliau

course image

Mae’r adran sgiliau’n cynnwys casgliad o gyrsiau ac adnoddau am ddim sy’n gallu helpu i ddatblygu galluoedd mewn sawl maes. Mae hyn yn cynnwys gwella cyfleoedd yn y gweithle trwy nodi sgiliau sydd gennych yn barod i’ch helpu i ddechrau astudio ar lefel addysg uwch.

 • Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

  Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

  Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  5 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

 • Cynllunio dyfodol gwell

  Cynllunio dyfodol gwell

  Dyma fersiwn Gymraeg o gwrs Rhwydwaith Partneriaethau Cymdeithasol y Brifysgol Agored 'Cynllunio gwell dyfodol'.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  15 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

 • Darllen a gwneud nodiadau

  Darllen a gwneud nodiadau

  Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu'n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran benodol o lyfr. Efallai y byddwch yn gwneud nodiadau helaeth, yn nodi ond rhai geiriau yn unig, yn gwneud diagramau neu efallai na fyddwch yn gwneud nodiadau o gwbl. Yn yr uned hon byddwch yn cael arweiniad ar ba dechnegau i'w defnyddio a phryd i'w defnyddio.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  4 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

 • Datblygu strategaethau astudio effeithiol

  Datblygu strategaethau astudio effeithiol

  Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  10 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

 • Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

  Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

  Mae'r cwrs hwn yn ystyried sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  12 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

 • Paratoi aseiniadau

  Paratoi aseiniadau

  Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu sut i ysgrifennu eich aseiniadau’n effeithiol.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  10 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

 • Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

  Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

  Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  3 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

Tudalen 1 o 1