Beth amdana i? - Cwrs datblygu personol i ofalwyr yng Nghymru

Cyflwyniad

Croeso i Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru.

Mae a wnelo hunanfyfyrio â meddwl amdanoch chi'ch hun er mwyn meithrin mwy o hunanymwybyddiaeth a dealltwriaeth. Boed yn ymwybodol neu'n anymwybodol, mae'n ymwneud â'n meddyliau, syniadau, profiad a gwybodaeth. Gallai'r broses fyfyrio fod yn bleserus neu'n anghysurus, neu'n gymysgedd o'r ddau.

Mae myfyrio yn ffordd o weithio ar yr hyn rydym yn ei wybod eisoes er mwyn meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth newydd. Drwy wneud hyn, gall ein helpu i gydnabod a gwerthfawrogi sgiliau a galluoedd sydd gennym ond a anwybyddir yn aml. Gallwn fyfyrio ar unrhyw adeg yn ein bywydau er mwyn ein helpu i ystyried ein teimladau am ystod eang o brofiadau. Gall ein helpu i adolygu ein penderfyniadau a'n cymhelliant ac, am y rheswm hwnnw, fe'i defnyddir wrth ddysgu ac mewn gweithleoedd o ran datblygiad personol a chynllunio gyrfa.

Er y gall myfyrio fod yn anghyfforddus gall hefyd fod yn rhyddhaol ac yn rymusol. Drwy feithrin gwell dealltwriaeth ohonom ni'n hunain a'n sefyllfa gallwn symud ymlaen.

Mae profiadau amrywiol gofalwyr wedi llywio'r gwaith o ddatblygu'r cwrs hwn. Mae rhai mewn sefyllfa lle mae eu rôl ofalu yn newid. Yn achos eraill, mae eu rôl yn aros yr un peth, ond maent yn dod o hyd i ffyrdd newydd o ymdopi.

Dyma James, gofalw sydd hefyd yn gweithio gyda gwasanaeth gofalwyr lleol yng Nghymru, yn crynhoi'r sgiliau a'r rhinweddau y mae wedi'u gweld mewn gofalwyr:

Download this video clip.
Skip transcript

Transcript

James Johnson
O ran bod yn ofalwr, mae myfyrio...amser i fyfyrio, yn aml yn rhywbeth prin ac os gall pobl ddod i gwrs fel yr un rydych yn ei ddarparu heddiw, mae'n rhoi amser iddyn nhw feddwl "wel, efallai fy mod i'n treulio'r rhan fwyaf o'm mywyd yn y tŷ ac efallai bod angen i mi wneud llawer o dasgau ymarferol bob dydd er mwyn sicrhau bod fy anwylyd yn gynnes, wedi'i fwydo, wedi'i wisgo, yn lân, wedi cael ei feddyginiaeth ac ati" ond maen nhw hefyd yn feysydd bywyd sy'n rhoi profiadau i chi sy'n trosi'n sgiliau y gallwch eu defnyddio o bosibl i fanteisio ar gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol. Felly, er enghraifft, trefniadaeth, cyfathrebu...maen nhw'n bethau y mae llawer o ofalwyr yn eu gwneud drwy'r amser gydag amrywiaeth eang o bobl, ond mae'n bosibl na fyddent yn ystyried eu nodi ar gais am addysg neu gyflogaeth oherwydd maen nhw'n bethau y maen nhw'n eu gwneud gartref felly maen nhw'n bethau y maen nhw'n eu hystyried sy'n rhan ohonyn nhw eu hunain, rhinwedd bersonol yn hytrach na rhywbeth sydd â gwerth ar y farchnad, a dwi'n credu ei bod yn bwysig iawn bod pobl yn gallu ehangu eu gorwelion a meddwl "wel, mae gen i werth; mae gen i lawer o sgiliau felly fe fydda' i'n gallu mynd allan a hyrwyddo fy hun a chredu digon ynof i fy hun i allu gwneud yn dda mewn capasiti mwy academaidd neu gyflogaeth."
End transcript
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Daw gofalwyr o bob cefndir a bydd rhai wedi bod yn gofalu ers yn ifanc tra gall eraill fod wedi dod yn ofalwr yn hwyrach mewn bywyd. Mae llawer o bobl yn dod â sgiliau sydd ganddynt eisoes i faes gofalu, ond gall bod yn ofalwr ddatblygu ac amlygu sgiliau a rhinweddau na chânt eu hadnabod yn aml. Yn aml, mae gofalwyr yn hynod drefnus, dibynadwy ac yn dda iawn am ymdopi dan bwysau. Yn bur aml, gallant adnabod emosiynau pobl eraill, dim ond o edrych arnynt.

Nod y cwrs hwn yw helpu gofalwyr i fyfyrio ar eu sgiliau a'u cryfderau, eu nodau a sut y gallant eu cyflawni.

Lawrlwythiadau yn perthyn i’r ddogfen yma

Gallwch lawrlwythio’r ffeiliau yma i’w defnyddio all-lein neu ar ddyfais symudol.

The materials below are provided for offline use for your convenience and are not tracked. If you wish to save your progress, please go through the online version.