Sesiwn 2: Dysgu drwy edrych ar fy mywyd dros amser

Cyflwyniad

Ffigur 2.1

Beth y gallwn ei ddysgu o edrych ar ein bywyd, a'n profiadau, dros amser? Sut y gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol?

Roedd a wnelo Sesiwn 1 ag edrych ar eich hun yn eich sefyllfa bresennol. Fodd bynnag, mae'r person rydych chi nawr yn rhannol o ganlyniad i bopeth sydd wedi digwydd i chi yn y gorffennol: gyda phwy oeddech chi, ble rydych wedi bod, beth rydych wedi'i wneud a'r digwyddiadau allanol sydd wedi effeithio ar eich bywyd.

Rydym yn dysgu o brofiadau da a drwg a bywyd llawn cyfnewidiadau, ond efallai fod rhai pobl wedi profi digwyddiadau eithafol yn eu bywyd y byddai'n anodd iawn ailedrych arnynt. Os felly, gallwch ddewis canolbwyntio ar rannau o'ch bywyd rydych yn hapus i dreulio amser yn meddwl amdanynt.

Mae eich profiad o ofalu yn debygol o ddylanwadu'n gryf ar eich sefyllfa bresennol. Efallai fod eich rôl ofalu wedi datblygu dros amser. Efallai, fel Christine, na fyddech yn disgrifio eich hun fel 'gofalwr' oherwydd mae'n rhywbeth sy'n normal i chi. I eraill, efallai fod dod yn ofalwr [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] wedi digwydd yn sydyn. Beth bynnag fo'ch sefyllfa, byddwch yn gwybod y gall amgylchiadau newid yn gyflym ac weithiau bydd pethau'n digwydd nad oes gennych reolaeth drostynt.

Beth sy'n werthfawr am edrych ar ein rolau a'n profiadau, a chydnabod yr hyn sy'n dylanwadu ar ein bywydau, yw y gallwn ganolbwyntio ar yr hyn sydd wir o ddiddordeb i ni ac yn ein cymell a dechrau deall y penderfyniadau a wnawn: a oes patrwm? Er enghraifft, gall yr hyn sy'n bwysig i ni newid dros amser, neu gall fod yn wahanol ar adegau gwahanol o'n bywyd. Gall y ffordd rydym yn teimlo am y profiadau hyn amrywio hefyd.

Felly, sut mae diffinio pethau da a phethau drwg? A yw'r un themâu yn codi yn y dewisiadau a wnawn? A allwn weld y gwahaniaeth rhwng dewisiadau a wnawn a newidiadau sy'n digwydd sydd allan o'n rheolaeth?

Yn y sesiwn hon, gofynnir i chi edrych ar eich profiadau mewn bywyd, gan gynnwys eich profiadau gofalu. Y nod yw gweld pa sgiliau a galluoedd rydych wedi'u datblygu, ynghyd â'r rhinweddau rydych wedi'u datblygu, yn enwedig o ofalu, yn ogystal â rhai rydych wedi'u meithrin mewn rhannau eraill o'ch bywyd.

Lawrlwythiadau yn perthyn i’r ddogfen yma

Gallwch lawrlwythio’r ffeiliau yma i’w defnyddio all-lein neu ar ddyfais symudol.

The materials below are provided for offline use for your convenience and are not tracked. If you wish to save your progress, please go through the online version.

Profiadau dros amser