Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Sain
  • 5 munud

Archwilio Problemau Byd-eang - Podlediad

Diweddarwyd Dydd Iau, 29 Ebrill 2021
Cyfres o bodlediadau Prifysgol Abertawe lle bydd academyddion yn trafod sut mae eu hymchwil arloesol yn helpu i ymdrin ag amrywiaeth o heriau rhyngwladol.

Mae pontio i’r brifysgol yn adeg gyffrous! Un o’r sgiliau allweddol yw dysgu gan ymchwil. Mae podlediadau ‘Archwilio Problemau Byd-eang’ yn ymwneud â sut mae ymchwil sy’n torri tir newydd yn helpu i fynd i’r afael â heriau byd-eang.

Mae pynciau’n cynnwys arloesedd ym maes iechyd, newid yn yr hinsawdd, ynni glân a thechnolegau digidol sy’n canolbwyntio ar bobl.

Mwy am y podlediad ar wefan Prifysgol Abertawe.

Clipiau

Pennod 1: Newid Hinsawdd: Darllen y gorffennol mewn data cylchoedd coed

Sut ydym ni'n gwybod os yw cynhesu byd-eang yn yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain yn anomaledd, neu'n rhan o gylch naturiol yn unig? 

Gellir dyddio ar sail cylchoedd tyfiant coed mewn ffordd absoliwt, a'u defnyddio i fapio ar amserlen hanesyddol. Mae'r data hwn o gylchoedd coed yn dangos bod y newidiadau yn y tymheredd rydym ni wedi bod yn dyst iddynt yn yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain wedi bod yn ddigynsail o ran cyflymder, ac maent yn fyd-eang, sy'n awgrymu argyfwng hinsoddol gwirioneddol. 

Mae'r Athro Mary Gagen, o Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Abertawe, yn mesur data cylchoedd tyfiant coed, sef 'gorsafoedd tywydd ledled y byd', i ddarganfod yr hyn sydd wedi digwydd ar draws y blaned dros y miloedd o flynyddoedd diweddaraf.

 

Gwrandewch ar y bennod lawn.

 

Pennod 2: A fydd cynrhon yn achub yr hil ddynol?

Mae'r byd yn colli'r frwydr yn erbyn bacteria ac yn rhedeg allan o wrthfiotigau effeithiol ... ond a oes modd i gynrhon achub yr hil ddynol? 

Yn y bennod hon, mae'r Gwyddonydd Biofeddygol, yr Athro Yamni Nigam, yn trafod ei hymchwil i glwyfau ac ymwrthedd gwrthficrobaidd. Siarada Yamni  am ddefnyddio cynrhon i frwydro yn erbyn yr argyfwng gwrthficrobaidd a gwella clwyfau heintiedig wrth weithio i oresgyn y “ffactor ych” sy'n gysylltiedig â'r pwerdai meddygol hen bryf annifyr hyn.

 

Gwrandewch ar y bennod lawn.

 

Pennod 3: A yw ‘tywyllwch digidol’ ar y gweill?

Sut mae ymagwedd at dechnoleg ddigidol sy’n rhoi’r pwyslais ar bobl yn helpu i fynd i’r afael â phroblemau byd-eang. 

Mae’r cyfrifiadurwr, yr Athro Matt Jones, yn trafod ei ymchwil i seinyddion stryd yn India a sut mae gweithio gyda defnyddwyr newydd i ddylunio technoleg yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’w bywydau. 

Mae Matt hefyd yn siarad am ‘dywyllwch digidol’ yn nhermau preifatrwydd, deallusrwydd artiffisial, y dirywiad mewn cyfathrebu wyneb yn wyneb a sut gallwn ddefnyddio ymagwedd sy’n rhoi pwyslais ar bobl i oresgyn hyn.

 

 

Gwrandewch ar y bennod lawn.

 

 


Logo Prifysgol Abertawe

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Abertawe ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?