Mynd i'r prif gynnwys

Eich helpu i fod yn Barod ar gyfer Prifysgol

Diweddarwyd Dydd Gwener, 7 Mai 2021
Tynnu sylw at rai o'r ffyrdd y mae prifysgolion yng Nghymru yn cefnogi myfyrwyr yn ystod y pandemig a thu hwnt.

Supported by WG Small

Wrth i chi baratoi ar gyfer bywyd yn y brifysgol, mae'n debyg y bydd gennych lawer o gwestiynau: Sut fydda i yn darganfod fy ffordd o gwmpas? Sut ydw i'n ysgrifennu traethawd ar lefel prifysgol? Pwy all fy helpu os bydd angen cyngor arna i?

Barod ar gyfer Prifysgol yw eich hwb i gael gwybodaeth am sut mae prifysgolion yn cynnig cymorth a help i wneud yn siŵr eich bod yn manteisio i'r eithaf ar addysg uwch.

Ar y dudalen hon, rydym yn tynnu sylw at rai o'r ffyrdd y mae prifysgolion yng Nghymru yn cefnogi myfyrwyr yn ystod y pandemig a thu hwnt.

 

Prifysgol Aberystwyth


Mae'n bosibl bod y cyfyngiadau symud a theithio amrywiol dros y flwyddyn ddiwethaf wedi ei gwneud hi'n amhosibl i chi ymweld â'ch dewis o brifysgol. Yn yr un modd â llawer o brifysgolion eraill, mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn cynnig diwrnodau agored ar-lein a theithiau rhithwir o amgylch y campws.

Mae'r daith rithwir o amgylch y campws ar ffurf fideo wyth munud, felly gallwch ei wylio ar unrhyw adeg, a chael golwg ar y campws a'r llety i roi blas i chi o'r hyn y gallwch ei ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd.

 

Prifysgol Caerdydd


Pan fyddwch ar y campws, byddwch am gael sicrwydd am gadw'n ddiogel. Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig hynny, gyda mesurau newydd fel systemau unffordd, gwaith glanhau ychwanegol, ac amserlenni gwasgarog er mwyn lleihau nifer y bobl sy'n symud o gwmpas. Mae gwasanaeth sgrinio COVID-19 am ddim ar gael hefyd.

Ac mae'r brifysgol yn recriwtio staff cwnsela a llesiant ychwanegol, gan gynnwys Cymorth Bywyd Preswyl – myfyrwyr presennol i'ch helpu os ydych yn byw mewn llety prifysgol.

 

Prifysgol Bangor


Mae'n bosibl y bydd y ffordd rydych yn dysgu yn y brifysgol ychydig yn wahanol i'r hyn rydych yn gyfarwydd ag ef. Mae Prifysgol Bangor yn darparu Canolfan Sgiliau Astudio, ar-lein, a fydd yn mynd â chi o hanfodion astudio yn y brifysgol i ganllawiau penodol ar ddefnyddio meddalwedd Microsoft Office a sut i osgoi llên-ladrad.

Mae gwneud nodiadau mewn darlith yn sgil gwahanol i wneud nodiadau wrth ddarllen, ac mae mathau gwahanol o ysgrifennu academaidd hefyd. Bydd yr adnoddau yma yn eich rhoi ar y trywydd cywir ar gyfer ysgrifennu traethodau neu adroddiadau neu ar gyfer paratoi a rhoi cyflwyniad.

 

Y Brifysgol Agored yng Nghymru


Fel un o fyfyrwyr Y Brifysgol Agored, ni fyddwch yn mynd i gampws, felly mae'n bosibl y bydd gennych bryderon gwahanol cyn dechrau eich astudiaethau. Dyna pam mae'r brifysgol yn cynnig cwrs ar-lein arbennig ar Fod yn Un o Fyfyrwyr Y Brifysgol Agored.

It aims to give you a head start by getting you used to how you’ll be supported, the technologies you will use, and what will be expected of you – meaning you can start to develop the skills you’ll need to succeed.

 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


Nid oes unrhyw beth yn debyg i gofnod uniongyrchol o brofiad prifysgol, ac mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhoi'r cyfle i chi sgwrsio â myfyrwyr presennol cyn i chi gyrraedd.

Drwy'r rhaglen Unibuddy, gallwch gael sgwrs ar-lein gyda chennad myfyrwyr o'ch dewis. Mae eu proffiliau ar gael i chi bori drwyddynt, fel y gallwch ddod o hyd i rywun rydych chi'n teimlo sydd fwyaf cyfeillgar neu briodol – efallai eu bod yn astudio eich pwnc, neu fod ganddynt ddiddordebau tebyg, neu efallai eu bod hyd yn oed yn dod o'ch tref enedigol.

Mae'r cenhadon myfyrwyr hyn yn ateb miloedd o gwestiynau bob blwyddyn, felly nid oes angen poeni am ofyn am eu barn neu eu cyngor.

 

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam


Yn y cyfamser, ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, gallwch gael cipolwg uniongyrchol o'r math hwn hefyd drwy flog bywiog a hygyrch. Mae'r blog, a ysgrifennir gan fyfyrwyr a staff presennol, yn cwmpasu popeth y gallech fod eisiau gwybod amdano – o oroesi eich wythnosau cyntaf oddi cartref neu ddysgu coginio i fywyd ar gampws a phethau i'w gwneud yn yr ardal leol.

Mae hefyd erthyglau yn y blog ar gyfer rhieni, sy'n cwmpasu pynciau megis cyllid a sut i gefnogi eich plentyn yn ymarferol wrth iddo ddechrau ar ei daith i addysg uwch.

 

Prifysgol Metropolitan Caerdydd


Os ydych chi'n mynd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd, mae'r , parth-g yn cynnig help personol ar gyfer unrhyw faterion nad ydynt yn academaidd. Mae'r staff cyfeillgar, sy'n gweithio ar gampysau Cyncoed a Llandaf, yn rhan o'r tîm Cymorth i Fyfyrwyr a Chyflogadwyedd.

Gallant helpu gydag unrhyw gwestiynau am Wasanaethau Myfyrwyr, eich helpu i drefnu apwyntiad neu lenwi unrhyw ffurflenni perthnasol.

Ac os na allan nhw eich helpu, gallan nhw eich rhoi mewn cysylltiad â'r bobl sy'n gallu gwneud hynny – p'un a ydych yn cael trafferth gyda ffioedd dysgu, cofrestru neu fwy neu lai unrhyw beth arall.

 

Prifysgol Abertawe


Mae Gwasanaethau Llesiant yn darparu cymorth hanfodol fel myfyriwr newydd a thrwy gydol eich amser fel myfyriwr. Ym Mhrifysgol Abertawe, oherwydd pandemig COVID-19, mae'r gwasanaeth wedi cyflwyno ffurflen cais arbennig i roi mwy o adnoddau penodol i chi neu eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir ar gyfer eich ymholiad. Gall hefyd gynnig apwyntiadau cyngor ac arweiniad dros y ffôn neu Zoom.

Mae'r ffurflen ar gael ar-lein, ynghyd ag amrywiaeth o wybodaeth a chysylltiadau, yn ogystal â gwasanaethau cysylltiedig fel Undeb y Myfyrwyr a'r Tîm Lles.

 

Prifysgol De Cymru


Weithiau, gall bywyd prifysgol greu amgylchiadau anghyfarwydd, a all fod yn rhy heriol i chi. Gall cwnsela fod yn ffordd dda o weithio drwy'r materion hyn, ac ym Mhrifysgol De Cymru, nod y Gwasanaeth Cwnsela yw eich helpu i wireddu eich potensial a gwneud y gorau o'ch astudiaethau a'ch bywyd prifysgol.

Ar ôl gwneud apwyntiad Cyngor Llesiant, mae'n bosibl y cewch eich cyfeirio at un o'r tîm o gwnselwyr, a fydd yn gallu eich helpu i ystyried eich sefyllfa a gwneud dewisiadau priodol.

 

Dim ond sampl fach o'r cymorth sydd ar gael gan brifysgolion ledled Cymru yw hyn.

Gallwch archwilio'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol i ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano.

 


university ready - white back

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?