Mynd i'r prif gynnwys

Osgoi Llên-ladrad

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 6 Ebrill 2021
Nod y canllaw yma yw eich helpu i ddeall llên-ladrad yng nghyd-destun gwaith academaidd. Mae’r canllaw’n awgrymu ffyrdd o osgoi llên-ladrad.

Beth yw llên-ladrad?


Ym mhob agwedd ar astudiaethau ac ymchwil academaidd, mae’n anochel bod syniadau pobl yn datblygu ac yn ymestyn syniadau ysgrifenwyr ac ymchwilwyr eraill – mae’n rhan hollol dderbyniol a hanfodol o’r broses academaidd. Yn ôl y geiriaduron, ystyr llên-ladrad yw cymryd syniadau, gwaith ysgrifenedig neu ddyfeisiadau pobl eraill a’u defnyddio nhw fel eich rhai chi. Mewn cyd-destun academaidd, mae llên-ladrad yn awgrymu bwriad ar ran yr ysgrifennwr neu’r ymchwilydd i ddefnyddio gwaith, syniadau neu eiriau rhywun arall a chymryd arno mai ei waith, ei syniadau neu ei eiriau ef ei hun ydyn nhw.

Felly mae llên-ladrad bwriadol yn fath o dwyllo academaidd. Mae barn y brifysgol ar hyn yn hollol bendant: bydd unrhyw un sy’n cael ei ddal yn mynd ati’n fwriadol i gopïo neu sy’n euog o lên-ladrata gwaith rhywun arall, yn cael ei gosbi’n llym. Mae rheoliadau’r Brifysgol ynglŷn ag anonestrwydd academaidd wedi’u cynnwys yn y Rheoliadau i Fyfyrwyr Israddedig ac Ôl-raddedig. Ac mae llawlyfrau mwyafrif yr adrannau’n cynnwys disgrifiad o bolisi’r Brifysgol ar anonestrwydd academaidd.

Ond mae mynd ati’n fwriadol i gyflawni llên-ladrad (hynny yw, i dwyllo), yn llawer llai cyffredin na’r math o lên-ladrad sy’n digwydd yn sgil camddealltwriaeth neu hyd yn oed diofalwch neu flerwch. Mae’r mathau yma o lên-ladrad esgeulus yn gallu digwydd:

  • os byddwch chi’n methu cydnabod yn llawn y gwahanol ffynonellau o wybodaeth a syniadau y byddwch chi’n eu defnyddio yn eich gwaith;
  • os byddwch chi’n cynnwys union eiriau rhywun arall yn eich gwaith ysgrifenedig, gan gymryd arnoch mai eich geiriau chi ydyn nhw;
  • os byddwch chi’n rhestru syniadau neu ffeithiau a gawsoch chi o waith pobl eraill, heb gyflwyno’ch safbwynt eich hun.

Mae llawer o fyfyrwyr, yn enwedig rhai sydd yn nyddiau cynnar eu cyrsiau, yn ansicr sut mae defnyddio gwaith pobl eraill mewn ffordd nad yw’n cyfrif fel llên-ladrad. Cafodd y canllaw yma’i ysgrifennu i’ch helpu i osgoi llên-ladrad ac i godi safon eich gwaith ysgrifenedig.

Parhau i ddarllen ar wefan Prifysgol Bangor.

 


UR Bangor Uni Logo Strip

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Bangor ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?