Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Datblygu strategaethau astudio effeithiol
Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.2 Eich hanes dysgu

Mae ffactorau allweddol sy’n debygol o effeithio arnoch chi fel dysgwr a’ch dull dysgu ac astudio. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • eich profiadau fel dysgwr, mewn lleoliadau ffurfiol (e.e. yn yr ysgol) ac yn anffurfiol, drwy brofiadau dysgu anstrwythuredig neu annisgwyl (e.e. dysgu mewn amgueddfa)
  • eich ysgogiadau (e.e. y rhesymau pam rydych yn dilyn cwrs astudio penodol)
  • eich teimladau neu emosiynau, a all ymwneud â’ch profiadau dysgu blaenorol
  • eich cryfderau, dewisiadau, arferion neu sgiliau presennol.

Gall y ffactorau hyn ddylanwadu ar eich profiad astudio presennol a’r ffordd rydych yn ymgysylltu ag ef, a gallant arwain at oblygiadau i’r technegau astudio rydych yn tueddu eu defnyddio (a all fod yn effeithiol neu beidio).

Blwch 1 Eich profiadau fel dysgwr

Meddyliwch am eich profiadau dysgu. Efallai mai profiadau a gawsoch yn blentyn oedd y rhain, neu yn fwy diweddar, yn y gwaith. Ceisiwch nodi:

  • profiad dysgu pleserus ac effeithiol
  • profiad nad oedd yn bleserus, neu efallai lle y cawsoch anhawster i ddeall neu ddysgu rhywbeth.

Myfyriwch ar pam yr oedd y cyntaf mor effeithiol, a beth oedd yr anawsterau gyda’r profiad llai cadarnhaol.

Mae’n debygol bod gennych rai teimladau emosiynol ynglŷn â pham rydych yn cofio’r profiadau arbennig hyn. Mae emosiynau a theimladau yn aml yn rhan o’n dysgu, ac mae cydnabod hyn - a datrys unrhyw densiynau yn ein teimladau ynghylch dysgu - yn rhan bwysig o ddatblygu fel dysgwr.

Drwy edrych ar eich profiadau gallwch:

  • ddechrau mynd i’r afael â sut y gallwch reoli eich dysgu
  • rhoi cynnig ar dechnegau effeithiol a fydd yn eich cynnal drwy eich astudiaethau.

Blwch 2 Adnoddau ar-lein cysylltiedig

Mae dysgu gyda’r Brifysgol Agored yn http://www.open.ac.uk/ learning [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] yn dwyn ynghyd yr adnoddau a fydd yn eich helpu i ddatblygu amrywiaeth o rinweddau a sgiliau, a fydd yn werthfawr ar gyfer astudio gyda’r Brifysgol Agored, gwaith a meysydd eraill yn eich bywyd.

Yma, gallwch hefyd gael gafael ar offeryn e-portffolio ar-lein i gadw llygad ar eich dysgu, cadw cofnodion cynllunio datblygiad personol, a datblygu CV.