Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Datblygu strategaethau astudio effeithiol
Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.1 Offer ar gyfer myfyrdod

Mae’r meysydd rydych yn canolbwyntio arnynt ar gyfer myfyrdod yn gwahaniaethu o berson i berson, yn yr un modd ag y gall yr offer a ddefnyddiwch i gofnodi eich myfyrdodau. Efallai y bydd angen i chi roi cynnig ar ychydig o fathau gwahanol er mwyn dod o hyd i’r un mwyaf buddiol, a gall eich dull o gofnodi myfyrdod newid wrth i amser fynd heibio (gweler Ffigur 2 a Ffigur 3). Mae offer ar gyfer myfyrdod yn cynnwys:

 • cyfnodolion neu ddyddiaduron dysgu
 • ffurflenni strwythuredig
 • mapiau meddwl
 • recordio eich hun ar gyfarpar sain.

Blwch 3 Dysgu gyda’r Brifysgol Agored

Ewch i Learning with the OU yn http://www.open.ac.uk/ learning [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] i gael gafael ar offeryn e-portffolio ar-lein y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer eich datblygiad. Gallwch ei ddefnyddio:

 • fel offeryn myfyriol
 • i gadw llygad ar eich dysgu
 • i gadw cofnodion cynllunio datblygiad personol.

Mae’r defnydd o dyddlyfr dysgu myfyriol yn ddull cyffredin a gwerthfawr, a gallwch fabwysiadu strwythur ar gyfer pob cofnod yn y dyddlyfr, a allai gynnwys y lleoliad a’r dyddiad, beth a wnaethoch, a nodiadau beirniadol allweddol ar eich myfyrdodau ar y gweithgarwch a beth a ddysgoch yn eich barn chi. Mae’n werth arbrofi gydag offer gwahanol sydd â strwythurau gwahanol.

 • Gallai rhai fod yn rhai parod, megis dyddiadur gyda diwrnod ar bob tudalen.
 • Crëwch un eich hun - llyfr nodiadau lle rydych wedi gosod eich amserlen astudio yn y blaen, a’ch hoff gardiau post yma ac acw i’ch ysbrydoli.

‘Dwi wedi gwneud llawer ers fy TMA cyntaf - mae’n siŵr fy mod i’n dechrau datblygu rhai sgiliau myfyriol gan fy mod i’n dechrau edrych yn ôl ar fy sesiynau astudio ac yn ceisio nodi’r strategaethau sy’n gweithio’n dda i mi.’

Ffigur 2 Enghraifft o fyfyrdod strwythuredig
Ffigur 3 Cofnod enghreifftiol o ddyddlyfr dysgu

Blwch 4 Cadw dyddlyfr dysgu myfyriol

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cadw dyddlyfr neu ddyddiadur dysgu.

 • Ysgrifennwch yn rheolaidd, ond cofiwch y gall cofnodion fod yn fyr.
 • Canolbwyntiwch ar fater neu broblem benodol ar gyfer cofnod unigol – meddyliwch am sut y gallech fynd i’r afael â’r mater neu ei ddatrys, neu beth yr hoffech ei wella.
 • Defnyddiwch gwestiynau neu brociau i’r cof - gall y rhain eich helpu i ganolbwyntio ar y dasg.
 • Ceisiwch osgoi ysgrifennu disgrifiadol - yn hytrach, defnyddiwch ddull beirniadol a dadansoddol Bydd angen i chi gwestiynu, anghytuno, dadlau a gwerthuso.
 • Defnyddiwch dechnegau gwneud nodiadau creadigol, megis mapio meddwl, neu lunio diagramau, sgetsys neu gartwnau. Defnyddiwch liw i’w gwneud yn fwy diddorol a chofiadwy.
 • Adolygwch y cofnodion rydych wedi eu hysgrifennu dros gyfnod o amser (e.e. yn yr ychydig wythnosau diwethaf, neu ar gyfer gweithgarwch astudio, megis cwblhau aseiniad). Beth am weld a allwch ddod o hyd i themâu allweddol yn eich cofnodion, a chydnabod pa gamau tymor hwy y bydd angen i chi eu cymryd o bosibl (e.e. i wella sgil astudio benodol).

Cofiwch y gall ysgrifennu ei hun gael ei ddefnyddio fel offeryn dysgu: nid oes raid i chi ddefnyddio ysgrifennu ond i gyfleu’r hyn rydych yn ei wybod ac yn ei ddeall (e.e. drwy gynhyrchu aseiniad neu ateb cwestiynau mewn arholiad), ond gallwch ddefnyddio ysgrifennu i archwilio syniadau fel ffordd o’u deall.

I lawer ohonom, daw myfyrdod yn weithgarwch mwy ystyrlon os gellir ei rannu, naill ai mewn grŵp neu gyda myfyriwr arall. Mae mynegi eich meddyliau a’ch syniadau mewn geiriau a chael ymateb gan rywun arall, gan wrando efallai ar eu hymateb, yn gwneud y broses yn fwy rhyngweithiol a datblygiadol. Gall y rhyngweithio hwn fod wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu e-bost, neu gyda myfyriwr neu ffrind arall.