Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Datblygu strategaethau astudio effeithiol
Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.3.1 Gweithio o dan bwysau

Mae rhai pobl yn dweud bod angen pwysau terfyn amser arnynt er mwyn cyflawni tasg astudio (sydd bellach ar frys), megis ysgrifennu aseiniad o’r diwedd. Os gwnewch hyn, gofynnwch i chi’ch hun a yw’r dull hwn o weithio yn wirioneddol effeithiol - gallech fod yn rhoi pwysau diangen arnoch chi eich hun. Ac er eich bod efallai yn teimlo eich bod yn cynhyrchu gwaith o safon o dan bwysau o’r fath, gallech fod yn cynhyrchu gwaith hyd yn oed yn well o dan lai o bwysau.

Ceisiwch weld sut rydych yn cael eich anfon ar gyfeiliorn, neu sut rydych yn gohirio gwneud pethau. Weithiau, mae’r gweithgareddau hyn yn ymwneud â’ch astudiaethau. Er enghraifft, efallai na fyddwch yn teimlo’n barod i ddechrau ysgrifennu eich aseiniad oherwydd bod angen i chi dreulio mwy o amser yn darllen neu’n gwneud nodiadau. Cofiwch mai’r peth gorau yw ceisio cael terfynau amser byr rydych yn cadw atynt ar gyfer gweithgareddau astudio sylweddol, megis cwblhau aseiniad erbyn y dyddiad cyflwyno olaf posibl. Bydd angen i chi ddod o hyd i ffyrdd o sicrhau y gallwch gyflawni gwaith ar amser.

  • Gallech ofyn i eraill am help - beth y gallech ei ddirprwyo?
  • Ceisiwch beidio â theimlo bod angen i chi gynhyrchu’r aseiniad neu’r prosiect perffaith.
  • Ceisiwch osgoi ymrwymo i ormod o bethau - dysgwch ddweud ‘na’ yn gwrtais.
  • Dysgwch flaenoriaethu eich tasgau.
  • Gwnewch ddêl gyda chi’ch hun - ‘Iawn, fe af i’r dafarn gyda fy ffrind sydd newydd ffonio, ond mae hyn yn golygu y bydd angen i mi godi’n gynnar ar ddydd Sul i astudio yn lle hynny’.
  • Gwnewch y gwaith! Efallai y gwelwch nad yw’r dasg yn cymryd gymaint o amser â’r disgwyl a byddwch yn teimlo’n well o lawer eich bod wedi llwyddo i’w gwneud.

Mewn geiriau eraill, mae’n werth edrych i weld a ydych (yn anfwriadol) wedi gohirio gwneud rhai pethau pwysig drwy wneud gweithgareddau eraill. Mae’r ymddygiad hwn yn naturiol, ond gall fod yn fuddiol i gydnabod eich patrymau chi eich hun fel y gallwch flaenoriaethu a mynd ati i gyflawni eich tasgau astudio.