Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

1.1 Gweithwyr cynorthwyol mewn gwasanaethau cyhoeddus eraill

Ers i grŵp newydd o weithwyr cynorthwyol gael ei greu yn y gwasanaethau cyhoeddus, mae rolau a ffiniau galwedigaethol traddodiadol wedi'u hailstrwythuro ac mae gweithwyr proffesiynol yn dirprwyo rhai o'u dyletswyddau i eraill yn y gweithle. Bellach, mae cynorthwywyr gofal iechyd, er enghraifft, yn helpu gyda gofal cleifion a dyletswyddau ar wardiau dan oruchwyliaeth nyrs neu fydwraig gofrestredig. Mae eu dyletswyddau yn cynnwys:

  • helpu i ddarparu safon uchel o ofal i gleifion, hyrwyddo cydraddoldeb ac urddas cleifion bob amser
  • helpu cleifion gyda'u hylendid, symudedd, cysur corfforol a'u helpu i fwyta ac yfed, gan eu harsylwi a rhoi gwybod i'r nyrs gofrestredig am unrhyw newidiadau penodol
  • rhoi cymorth i berthnasau a ffrindiau cleifion
  • mesur tymheredd, curiad calon, cyfradd anadlu a phwysedd gwaed claf a chofnodi arsylwadau clinigol arnynt
  • mesur taldra a phwysau claf.

Cyn i'r rolau newydd hyn gael eu creu, nyrs gofrestredig oedd yn cyflawni'r cyfrifoldebau hyn. Bellach, mae cynorthwywyr gofal iechyd yn rhoi cymorth i nyrsys gan ryddhau'r staff nyrsio i wneud tasgau eraill sy'n galw am fwy o wybodaeth, cymwysterau a sgiliau. Wrth edrych ar y dyletswyddau sydd wedi'u rhestru uchod, efallai i chi nodi'r tebygrwydd cyffredinol rhwng y mathau o gyfrifoldebau sy'n cael eu rhoi i gynorthwyydd gofal iechyd a chynorthwyydd addysgu a'r mathau o sgiliau sydd eu hangen arnynt yn y gweithle. Yn wir, p'un a oes gennych gymwysterau cymorth cyntaf neu wybodaeth feddygol ai peidio, gallech fod yn meddwl 'Gydag arweiniad, gallwn i wneud rhai o'r dyletswyddau hynny.' Byddai hyn yn awgrymu bod gan gynorthwywyr addysgu rai sgiliau trosglwyddadwy sy'n berthnasol i fathau eraill o waith parabroffesiynol.

CYM-E111_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored