Skip to content
Education & Development
Author:

OpenLearn gyda Cymru'n Gweithio | OpenLearn with Working Wales

Updated Wednesday, 19th May 2021

Croeso i OpenLearn gyda Cymru'n Gweithio. Welcome to OpenLearn with Working Wales. 

Careers Wales hub WW bilingual logo

English

Discover free OpenLearn courses and other learning resources on a variety of topics to get your learning journey started. 

 
At Working Wales, we understand you are unique. When it comes to finding a job we know that you need advice and guidance that is specific to your personal needs and circumstances.
 
Delivered by Careers Wales, Working Wales is Welsh Government’s new approach to delivering free, impartial, employability and careers advice to anyone aged 16+ and no longer in compulsory education.
 
We can help you get the job you want by providing tailored advice and guidance that is responsive to you.  Let us help you overcome whatever is stopping you getting a job.
 
Putting customers are at the heart of all we do, we can help with:

- Career planning
- Job searching
- Learning new skills
- Finding an Apprenticeship and learning opportunities

Working Wales can support customers who are:

- Unemployed or economically inactive
- In training
- Employed (and looking to upskill)
- At risk of or facing redundancy and furloughed
- In the youth and adult justice system

If you’re unsure if we can help you, get in touch with Working Wales and start to change your story.
 
Working Wales is delivered by Careers Wales and funded by the Welsh Government and the European Social Fund.

Cymraeg

Darganfyddwch gyrsiau ac adnoddau dysgu eraill OpenLearn am ddim ar amrywiaeth o bynciau i gychwyn eich taith ddysgu.

 
Yn Cymru'n Gweithio, rydym yn deall dy fod yn unigryw. O ran dod o hyd i swydd rydym yn gwybod bod angen cyngor a chyfarwyddyd arnat sy'n cyd-fynd yn benodol â dy anghenion a dy amgylchiadau personol di.
 
Cymru'n Gweithio, sy'n cael ei ddarparu gan Gyrfa Cymru, yw dull newydd Llywodraeth Cymru o ddarparu cyngor diduedd, rhad ac am ddim ar gyflogadwyedd a gyrfaoedd i unrhyw un sy'n 16+ ac nad ydynt mewn addysg orfodol mwyach.
 
Gallwn dy helpu i gael y swydd yr wyt wedi rhoi dy fryd arni drwy ddarparu cyngor a chyfarwyddyd wedi'u teilwra'n benodol i ti.  Gad i ni dy helpu i oresgyn beth bynnag sy'n dy rwystro rhag cael swydd.
 
Gan roi cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnawn, gallwn helpu gyda:

- Cynllunio gyrfa
- Chwilio am swydd
- Dysgu sgiliau newydd
- Dod o hyd i brentisiaeth a chyfleoedd dysgu 

Gall Gweithio Cymru gefnogi cwsmeriaid sydd:

- Yn ddi-waith neu'n anweithgar yn economaidd
- Yn cael hyfforddiant
- Yn gyflogedig (ac yn awyddus i uwchsgilio)
- Mewn perygl o golli eu swydd ac ar seibiant
- Yn rhan o'r system cyfiawnder ieuenctid ac oedolion

Os wyt ti'n ansicr a allwn dy helpu, cysyllta â Cymru'n Gweithio a dechreua newid dy stori.

Darperir Cymru'n Gweithio gan Gyrfa Cymru a chaiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.​

 

Mynd i mewn i waith | Getting into work

Gwella'ch sgiliau | ​Improve your skills

Sgiliau ar gyfer gwaith | Skills for work

Datblygu eich gyrfa | Developing your career

Dysgu pellach | Further learning

Diswyddo | Redundancy

Sgiliau Bywyd | Life Skills

Lles a Iechyd Meddwl | Wellbeing and Mental Health

 


Adnoddau Cymru'n Gweithio | Working Wales resources

Yn wynebu diswyddo? Chwilio am waith? Newid gyrfa? Gall Cymru’n Gweithio eich helpu.

Facing redundancy? Looking for work? Changing career? Working Wales can help.

Mwy o'r Brifysgol Agored yng Nghymru | More from The Open University in Wales

Laptop, bag and notepad on a wooden table Creative commons image Icon Photo by Matt Ragland on Unsplash under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 license Click on the banner above to request a free prospectus from The Open University. Cliciwch ar y faner uchod i ofyn am brosbectws o'r Brifysgol Agored.

 

Become

Ratings

Share

Related content (tags)

Copyright information

For further information, take a look at our frequently asked questions which may give you the support you need.

Have a question?