Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Altarriba, J. and Morier, R. G. (2004) ‘Bilingualism: Language, Emotionand Mental Health’, yn Bhatia, T. K. a Ritchie, W. C., gol.,

The Handbook of Bilingualism, Rhydychen, Blackwell.

Beresford, P. (2012) ‘What service users want from social workers’, Community Care, dydd Gwener 27 Ebrill 2012, ar gael ar-lein yn: http://www.communitycare.co.uk/ 2012/ 04/ 27/ what-service-users-want-from-social-workers/ #.Uo3pqNJSiSo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] [cyrchwyd 06 Mehefin 2014

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (2012) Fersiwn terfynol y Cynllun Gweithredu Llywodraeth Leol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy, ar gael ar-lein yn: http://www.wlga.gov.uk/ cyhoeddiadau-ac-ymatebion-i-ymgynghori-ss/ final-iteration-of-the-local-government-implementation-plan-for-sustainable-social-services[cyrchwyd 06 Mehefin 2014]

Cyngor Gofal Cymru (2011) Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer gwaith cymdeithasol CGC http://www.cgcymru.org.uk/ safonau-galwedigaethol-cenedlaethol/ [cyrchwyd 13/05/14]

Cyngor Gofal Cymru (2014) Y Gweithiwr Cymdeithasol, CGC Caerdydd, ar gael ar-lein yn: http://www.cgcymru.org.uk/ canllawiau-ymarfer-i-weithwyr-cymdeithasol/ ?force=2&bc=0:55|55:154|4143:4147 [cyrchwyd 13 Mai 2014]

Davies, heb ddyddiad They all speak English anyway 2: the Welsh language and anti-discriminatory practice CGC Caerdydd CCETSW/TOPPS Cymru https://learn2.open.ac.uk/ pluginfile.php/ 1164899/ mod_resource/ content/ 1/ 10_They_all_speak_English_anyway.pdf [cyrchwyd 06/07/14]

Davies, 2011 From the margins to the centre: language-sesnitive practice and social welfare yn Williams, C. (2011) Social Policy for Social Welfare Practice in Wales, Venture Press, Birmingham.

Davies, E., gol., (dim dyddiad) Dwy Iaith Dau Ddewis?, Caerdydd, Cyngor Gofal Cymru [Ar-lein]. Ar gael yn http://www.cgcymru.org.uk/ dwy-iaith-dau-ddewis/ ?force=2&bc=1829:2415 [cyrchwyd 19 Ebrill 2014]

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2013 [Jfd8] ) ar gael ar-lein yn: http://www.legislation.gov.uk/ cy/ anaw/ 2014/ 4/ enacted [Jfd10] [cyrchwyd 06 Mehefin 2014] Thompson, N. (1997) Anti-Discriminatory practice, 2il argraffiad, Basingstoke, Macmillan.

Deddf yr Iaith Gymraeg (1993), Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus, ar gael ar-lein yn: http://www.legislation.gov.uk/ cy/ ukpga/ 1993/ 38/ contents [cyrchwyd 06 Mehefin 2014]

Drakeford, M. (2007) ‘Social justice in a devolved Wales’ Benefits, Cyfrol 15, Rhif 2, tt. 171–178.

Fersiwn Saesneg: http://wales.gov.uk/ docs/ dhss/ publications/ 110216frameworken.pdf

Gofal Cymdeithasol Cymru(GCC)(2017b) Gofal Cymdeithasol Cymru[Ar-lein],Argael o https://socialcare.wales/(Cyrchwyd 3Gorffennaf2017).

HMSO (2011) Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, Llundain: Llyfrfa Ei Mawrhydi, ar gael ar-lein yn: http://www.legislation.gov.uk/ cy/ mwa/ 2011/ 1/ contents [cyrchwyd 06 Mehefin 2014]

IFSW (2012) Definition of Social Work [Ar-lein]. Ar gael yn http://ifsw.org/ policies/ definition-of-social-work/ (Cyrchwyd 26 Mehefin 2014)

IFSW (2014) Proposed global definition of social work Ar gael yn http://ifsw.org/ get-involved/ global-definition-of-social-work/ [Cyrchwyd 05/07/14]

JRT (2013) Monitro tlodi ac allgau cymdeithasol yng Nghymru 2013, ar gael ar-lein yn: http://www.jrf.org.uk/ publications/ monitoring-poverty-wales-2013, Cyrchwyd 19 Mehefin 2014.

Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009) Canlyniadau Iechyd Tecach i Bawb, Hawlfraint y Goron http://wales.gov.uk/ topics/ health/ publications/ health/ reports/ fairer/ ?skip=1&lang=cy [cyrchwyd 6 Mehefin 2014]

Llywodraeth Cynulliad Cymru (2011) Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu, Hawlfraint y Goron: ar gael ar-lein yn: http://wales.gov.uk/ docs/ dhss/ publications/ 110216frameworkcy.pdf [cyrchwyd 13 Ebrill 2014]

Llywodraeth Cymru (2012) Mwy na geiriau Fframwaith Strategol ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol, Hawlfraint y Goron http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/121121narrativecy.pdf [cyrchwyd 13/04/14] Fersiwn Saesneg yn http://wales.gov.uk/ docs/ dhss/ publications/ 121121narrativeen.pdf

Llywodraeth Cymru (2015) Mwy na geiriau –Darparu’r pecyn gwybodaeth Cynnig Gweithredol – Gwasanaethau Cymdeithasol a gofal Cymdeithasol [Ar-lein] Ar gael o http://gov.wales/ docs/ dhss/ publications/ 150928activeoffersocialservicesen.pdf (Cyrchwyd 5 Gorffennaf 2017)

Llywodraeth Cymru (2016) Fframwaith Strategol Olynol Mwy Na Geiriau – ar gyfer Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2016-2019 [Ar-lein]. Ar gael o http://gov.wales/ docs/ dhss/ publications/ 160317morethanjustwordsen.pdf (Cyrchwyd 24 Medi 2016)

Llywodraeth Cymru (2012) Biliau'r Cynulliad, ar gael ar-lein yn: http://wales.gov.uk/ legislation/ programme/ assemblybills/ ?skip=1&lang=cy [cyrchwyd 17 Ebrill 2014] [Jfd13]

Llywodraeth Cymru (2013) Creu cymunedau cryf: symud ymlaen â'r cynllun gweithredu ar gyfer trechu tlodi, Hawlfraint y Goron. Ar gael ar-lein yn: http://wales.gov.uk/ docs/ dsjlg/ publications/ socialjustice/ 130703takeforpovactplancy.pdf [cyrchwyd 06 Mehefin 2014]

Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) (2011) Bwletin Ystadegol: Cyfrifiad 2011: Ystadegau Allweddol Cymru, Mawrth 2011 [cyrchwyd 13/04/14]

Thompson, N. (2006) Anti-Discriminatory practice, 4ydd argraffiad, Basingstoke, Macmillan.

Williams, C. (2011) Social Policy for Social Welfare Practice in Wales, Venture Press, Birmingham.

Wilson, K., Ruch G., Lymbery M. a Cooper, A. (2011) (gol.) Social Work: An Introduction to Contemporary Practice, Pearson, Harlow

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) (2012) ‘Cyfrifiad 2011: Y Canlyniadau Cyntaf am yr Iaith Gymraeg', Bwletin Ystadegol, ar gael ar-lein yn: http://wales.gov.uk/ docs/ statistics/ 2012/ 121211sb1182012cy.pdf [cyrchwyd 17 Ebrill 2014]