Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

1. Cyd-destun cymdeithasol defnyddwyr gwasanaethau

Ffigur 1 Pobl wrth groesfan cerddwyr (h) Brasil2/iStockphoto.com

Yn ogystal â deall y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol ac uniaethu â nhw fel unigolion unigryw, mae angen i weithwyr cymdeithasol hefyd werthfawrogi effaith ffactorau cymdeithasol ehangach ar fywydau defnyddwyr gwasanaethau. Mae gweithwyr cymdeithasol yn gweithio gyda rhai o'r grwpiau mwyaf ymylol yn ein cymdeithas, a all fod yn wynebu tlodi, anfantais a gwahaniaethu. Heb ddeall sut a pham mae cymdeithas wedi'i rhannu mewn ffordd nad oes gan unigolion fawr ddim rheolaeth drosti, byddai'n hawdd beio unigolion am amgylchiadau na wnaethant eu dewis. Mae tlodi a dosbarth cymdeithasol wedi'u cydnabod ers tro yn ffactorau mawr sy'n effeithio ar siawns bywyd pobl, ac mae themâu cyfarwydd iaith, ardaloedd gwledig, cydraddoldebau a thlodi yn effeithio yn y pen draw ar fywydau bob dydd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr (Williams, 2001, t. xiii) yng Nghymru a thu hwnt. Felly, mae angen i weithwyr cymdeithasol ddeall y materion hyn er mwyn gweithio'n effeithiol gyda phobl Cymru i geisio dod o hyd i ffyrdd y gallant wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

CYM-K113_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored