Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4. Rolau gwaith cymdeithasol ar waith

Yn yr adran flaenorol, gwnaethoch ystyried y fframwaith cyfreithiol a pholisi ehangach ar gyfer gwaith cymdeithasol ac edrych ar sut y gall gwerthoedd proffesiynol gael eu herio neu hyd yn oed weithiau eu cefnogi gan ddatblygiadau polisi cymdeithasol neu ddatblygiadau cyfreithiol ar y pryd. Serch hynny, gall gweithwyr cymdeithasol ddatblygu a defnyddio eu sgiliau a'u gwybodaeth mewn amrywiaeth eang o leoliadau a chyda llawer o ddefnyddwyr gwasanaethau gwahanol, ac mae ganddynt gyfleoedd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl, hyd yn oed mewn amgylchiadau anodd iawn.

Gweithgaredd 5: Beth sy'n gwneud gweithiwr cymdeithasol da?

Timing: Dylech dreulio tua 10 munud ar y dasg hon

Gwyliwch y fideos isod a nodwch beth mae pob unigolyn yn ei ddweud am nodweddion gweithiwr cymdeithasol da.

Siân Parry, Defnyddwyr Gwasanaeth

Download this video clip.Video player: k113_3_sian_parry.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Mr Howell Mudd, Gofalwr

Download this video clip.Video player: cym_k113_3_mrmudd.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Linda Jones, Rheolwr gwaith cymdeithasol

Download this video clip.Video player: hscres_1_linda.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Efallai bod gennych brofiad o ymyriad gwaith cymdeithasol eich hun - a fyddech chi'n cytuno â'r rhain? A allwch chi feddwl am unrhyw nodweddion pwysig eraill?

Gadael sylw

Mae ymarfer gwaith cymdeithasol da yn ymwneud yn bennaf â chydberthnasau (Wilson et al., 2011) ac ymgysylltu'n effeithiol â defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr ac eraill er mwyn eu galluogi i ddweud eu storïau. Meithrin cydberthynas dda yw'r man cychwyn i weithio gyda phobl yn hytrach nag arnynt (Beresford, 2012) a thrwy'r gydberthynas broffesiynol hon mae gweithwyr cymdeithasol yn ymgysylltu ag unigolyn ac yn ymyrryd yng nghymhlethdod ei fydoedd mewnol ac allanol (Wilson et al., 2011).

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth a'r gofalwr yn glir iawn ynglŷn â'r nodweddion y dylai gweithiwr cymdeithasol eu harddangos yn eu barn nhw, ac mae'r rhain yn hollbwysig er mwyn meithrin cydberthynas waith dda. Mae pwysigrwydd gwrando a'r nodweddion eraill a grybwyllwyd yn adlewyrchu'r cynhesrwydd, empathi, dibynadwyedd a pharch y nododd Beresford (2012) y mae defnyddwyr gwasanaethau am eu gweld mewn gweithwyr cymdeithasol - hynny yw, yr un math o nodweddion y byddech yn disgwyl eu gweld mewn ffrind ffyddlon. Dyma'r hyn y mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn dweud yn gyson yr hoffent ei weld mewn gweithwyr cymdeithasol. Mae'n bwysig bod gweithwyr cymdeithasol yn gwrando ar hyn ac yn gweithredu arno.