Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

2 Bun-tùsan Ceilteach agus Sgaoileadh Eadar-nàiseanta

2.1 Ro-ràdh

Bithear a’ comharrachadh Alba gu tric mar nàisean ‘Ceilteach’, feart a tha sa chumantas aice le nàiseanan beaga eile sna h-Eileanan Breatannach, gu sònraichte Èirinn agus a’ Chuimrigh. Bithear a’ smaoineachadh gu tric gu bheil ‘Ceilteach’ a’ buntainn ri tìr agus/no poilitigs, no eadhon feartan cinneachail. Ach ’s ann air cànanan a tha ‘Ceilteach’ a-mach; tha e a’ buntainn ri còmhlan de chànanan a tha càirdeach do chèile.

Faodar ‘nàisean Ceilteach’ a ghabhail air Alba air sàillibh a dualchais chànanaich. Bha Cruithnis is Seann Bhreatannais Ceilteach, mar a tha a’ Ghàidhlig, an cànan a bu mhotha, chanadh mòran, a thug buaidh air fèin-aithne nan Albannach.

Ach chan eil, is cha robh, a h-uile cànan a bh’ air a bruidhinn ann an Alba Ceilteach. Buinidh Albais is Beurla do na cànanan Gearmailteach, mar a bhuineadh an t-Seann Lochlannais. Anns an aonad seo, bheir sinn sùil air na cànanan Ceilteach agus air an fhèin-aithne Cheilteach a tha beò fhathast ann an Alba agus dùthchannan eile.