Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

3 A’ Ghàidhlig san latha an-diugh

3.1 Cò tha bruidhinn Gàidhlig?

3.1.1 ‘Tha mise!’

Seo eisimpleir de thriùir dhaoine eadar-dhealaichte a tha a’ bruidhinn na Gàidhlig.

Karen

‘Mise Karen. Tha mi 18 agus tha mi air a bhith a’ fuireach an Inbhir Nis fad mo bheatha. Bha Gàidhlig aig teaghlach mo sheanair agus bha mo phàrantan airson gum biodh i agamsa cuideachd. Tha mi uabhasach toilichte gun do rinn mi sin. Chaidh mi gu clas Gàidhlig ann an Inbhir Nis agus tha mi fortanach gu bheil tòrr chothroman air a bhith agam a’ Ghàidhlig a chleachdadh, mar eisimpleir ann an ceòl. San t-Sultain 2011 tha mi dol dhan Oilthigh far am bi mi a’ dèanamh Gàidhlig agus Eachdraidh agus ’s dòcha Poilitigs.’

Crìsdean

‘Mise Crìsdean. Bha Fraingis agus Beurla agam san dachaigh agus dh’ionnsaich mi a’ Ghàidhlig anns an sgoil agus ann an Colaiste Ghàidhlig. Tha diofar obraichean air a bhith agam ann an saoghal na Gàidhlig.’

Dòmhnall-Iain

‘Mise Dòmhnall-Iain. Chaidh mo thogail ann an sgìre Ghàidhlig anns Na h-Eileanan an Iar agus b’ i a’ Ghàidhlig a’ chiad chànan agam. Bidh mi a’ bruidhinn Gàidhlig rim theaghlach, ri caraidean agus, mus do leig mi dhìom mo dhreuchd, bhithinn ga bruidhinn nam obair-latha.’