Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

4.3 Còirichean mion-chànanan

4.3.1 Ro-ràdh

’S e freagairt eile dhan cheist ‘Carson Gàidhlig?’ gu bheil còirichean aig mion-chànanan mar a’ Ghàidhlig anns an lagh, gu h-ionadail agus gu h-eadar-nàiseanta, mar a tha e air innse gu h-ìosal.