Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

4.3.2 Na Nàiseanan Aonaichte

Ghabh na Nàiseanan Aonaichte, aig an 92amh làn-choinneamh air 18 Dùbhlachd 1992 ri ‘Aithris air Còirichean dhaoine a bhuineas don bheag-chuid a thaobh Nàisean, Cultar, Creideamh no Cànan’. Tha Earrann 1 ag iarraidh:

  1. gun dìon Stàitean neo-eisimeileachd bhuidhnean a tha sa bheag-chuid a thaobh nàisean, cultar, creideamh no cànan anns na dùthchannan aca agus gun cruthaich iad suidhichidhean a bhios taiceil dhaibh
  2. gun cuir Stàitean laghan agus riaghailtean an gnìomh le sin san amharc.