Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

4.4.2 Bàrd dà-chànanach

Ged nach eil Aonghas MacNeacail a’ cleachdadh ach an riochd Gàidhlig de ainm, tha e cliùiteach airson a bhàrdachd san dà chànan.

Tha grunn luchd-naidheachd, actaran agus craoladairean a’ dèanamh an aon rud, rud a tha a’ toirt dhaibh barrachd chothroman cosnaidh.

Figear 30 Aonghas MacNeacail

Seo an dàn aig Aonghas air Marilyn Monroe, san dà chànan. Gheibhear làrach-lìn Aonghais aig: www.aonghasmacneacail.co.uk/ cv.htm [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)]

Marilyn Monroe le Aonghas Macneacail
òr 'na do ghruaiggold in your hair
òr ann an ìnean do chasgold in the nails on your feet
òr ann an ruisg chadalach do shùilean beògold in the sleepy lids of your living eyes
òr 'na do ghruaidhean, 'nam fathann athaidhgold in your cheeks, in their rumour of a blush
òr ruadh do bhileanred gold of your lips
òr sa ghualainn mhìn àrd a' fasgadh do smiggold in the raised shoulder that shelters your chin
òr anns a' bhroilleach ghealltanachdgold in your breasts, their promise
paisgte 'na bhadenfolded in wisps
òr 'na do chneas seang, air miadan do chruachangold in your slender waist, on the meadows of your hip
ann an lùb nan sliasaid isin the curve of thigh and
air glùin nan dìomhaireachdon your knee of mysteries
rinn d' adhbrainn òrachyour golden ankle gave
dannsa caolslim dances
do gach sùil a shealladhthat any eye could see
airgead-beò 'na do chuisleanquicksilver in your veins
airgead-beò 'na do chridhequicksilver in your heart
airgead-beò gu na h-iomaillquicksilver to every corner
dhe d' anamof your soul
agus d' osnadh, do ghàireand your sighs, your laugh
do ghuth-seinn, do ghuth-labhairtyour singing, your speech
mar bhraoin de dh'òrlike a mist of gold
agus do gach fear a chùmand to every man who kept you
air lios leaghteach nan dealbh thuon the screen's dissolving field
òr, ogold, from
bhàrr calgach do chlaiginn guthe maned top of your skull
buinn rùisgte do chasto the bare soles of your feet
òr, òr, òr,gold, gold, gold,
beò no marbhalive or dead
their cuid nach robh thu cho cùbhraidhsome say you weren't so fragrant
's iad a' deothal an t-sùighas they suck the substance
à spòran suilt òrach do bhèinfrom the fertile purse of your skin
òr, òr , òrgold, gold, gold