Skip to content
Skip to main content

About this free course

Download this course

Share this free course

Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

5.2 A’ Ghàidhlig – beagan mu na bunaitean

5.2.1 Gràmar na Gàidhlig, blasad

Tha a’ Ghàidhlig na pàirt den teaghlach chànanan Indo-Eòrpach agus mar sin tha càirdeas fad-às aice ri cànanan mar Beurla agus Fraingis, mar a tha ainmean nan àireamhan 1-3 a’ sealltainn.

Download this audio clip.Audio player: aon.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
Download this audio clip.Audio player: tri.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
Clàr 8
GàidhligEadailtisFraingisDànaisBeurla
1aonunouneenone
2duedeuxtotwo
3trìtretroistrethree

Tha an càirdeas seo a’ ciallachadh gu bheil gràmar na Gàidhlig coltach ri gràmar nan cànanan eile sin ann an cuid a dhòighean ach eadar-dhealaichte bhuapa ann an dòighean eile. Mar eisimpleir, tha am buadhair mar as trice às dèidh an ainmeir sa Ghàidhlig – mar a tha ann am Fraingis – ach tha e an rathad eile sa Bheurla. Sin as coireach gu bheil an cuideam air an lide mu dheireadh ann an ainmean-àite mar ‘Glenmore’ – ‘An Gleann Mòr’.

Download this audio clip.Audio player: gleann_mor.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Seo mar a tha seantans shìmplidh Ghàidhlig air a cur ri chèile.

Tha mi a’ sgrìobhadh litir.

Download this audio clip.Audio player: tha_mi_a_sgriobhadh_litir.mp3
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Notaichean:

*1*2*3*4
Thamia’ sgrìobhadhlitir.
  • *1 Tha ‘tha’ co-ionnan ri ‘am’ sa Bheurla ach, ged a chanas sinn ‘I am’, ‘you are’, ‘he is’, ’s e ‘tha’ a tha an-còmhnaidh sa Ghàidhlig, i.e.: ‘tha mi’, ‘tha thu’, ‘tha e
  • *2 Tha na faclan ann an òrdugh eadar-dhealaichte sa Ghàidhlig, le ‘tha’ ro ‘mi
  • *3 ‘A’ sgrìobhadh’ = ‘writing’: smaoinich air ‘scribe’ no ‘scribble’
  • *4 ‘Litir’ = ‘a letter’: Chan eil leithid ‘a’ no ‘an’ anns a’ Ghàidhlig.