Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol on the course to track your learning.

Free course

Cànan nan Gàidheal

1.5 Creideamh

Leis gun deach a’ Ghàidhlig a chur a-mach à riaghaltas agus a’ chuid as motha de raointean poblach na dùthcha, bha an Eaglais gu math cudromach mar fhear de na h-ùghdarrasan nàiseanta far am bite a’ cleachdadh a’ chànain ann an suidheachadh àrd-chainnteach. Bhon 17mh linn a-mach, rinn an Eaglais oidhirp gus ministreachd Ghàidhlig a chur an sàs air a’ Ghàidhealtachd, ged a bha duilgheadasan aca le gainnead mhinistearan.

Ge-tà, bha mòran le àrd-dhreuchdan air a’ Ghalltachd fada an aghaidh na Gàidhlig agus chuireadh bacadh air eadar-theangachadh nan sgriobtaran don chànan. B’ e a’ chiad oidhirp an ath-bhualadh ann an 1690 dhen Bhìoball ann an Gàidhlig na h-Èireann – ann an clò Ròmanach, seach Èireannach. Cha robh seo uabhasach soirbheachail, ge-tà, oir bha a’ Ghàidhlig Èireannach Chlasaigeach anns a’ Bhìoball pìos math air falbh bho chainnt nan daoine àbhaisteach ann an Alba.

Chuireadh crìoch air an Tiomnadh Nuadh Ghàidhlig ann an 1767 agus rinneadh an Seann Tiomnadh ann an 1801, dà cheud bliadhna às dèidh dhan Bhìoball nochdadh ann an Cuimris.

Figear 6 Air taobh a-muigh Eaglais na h-Alba an Cill Fhinn an Siorrachd Pheairt tha carragh-cuimhne an Urr. Seumas Stiùbhart a dh’eadar-theangaich an Tiomnadh Nuadh gu Gàidhlig.
Gaidhlig_1

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to University-level study, we offer two introductory routes to our qualifications. You could either choose to start with an Access module, or a module which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification. Read our guide on Where to take your learning next for more information.

Not ready for formal University study? Then browse over 1000 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371