Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

2 Bun-tùsan Ceilteach agus Sgaoileadh Eadar-nàiseanta

2.1 Ro-ràdh

Bithear a’ comharrachadh Alba gu tric mar nàisean ‘Ceilteach’, feart a tha sa chumantas aice le nàiseanan beaga eile sna h-Eileanan Breatannach, gu sònraichte Èirinn agus a’ Chuimrigh. Bithear a’ smaoineachadh gu tric gu bheil ‘Ceilteach’ a’ buntainn ri tìr agus/no poilitigs, no eadhon feartan cinneachail. Ach ’s ann air cànanan a tha ‘Ceilteach’ a-mach; tha e a’ buntainn ri còmhlan de chànanan a tha càirdeach do chèile.

Faodar ‘nàisean Ceilteach’ a ghabhail air Alba air sàillibh a dualchais chànanaich. Bha Cruithnis is Seann Bhreatannais Ceilteach, mar a tha a’ Ghàidhlig, an cànan a bu mhotha, chanadh mòran, a thug buaidh air fèin-aithne nan Albannach.

Ach chan eil, is cha robh, a h-uile cànan a bh’ air a bruidhinn ann an Alba Ceilteach. Buinidh Albais is Beurla do na cànanan Gearmailteach, mar a bhuineadh an t-Seann Lochlannais. Anns an aonad seo, bheir sinn sùil air na cànanan Ceilteach agus air an fhèin-aithne Cheilteach a tha beò fhathast ann an Alba agus dùthchannan eile.

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to University-level study, we offer two introductory routes to our qualifications. You could either choose to start with an Access module, or a module which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification. Read our guide on Where to take your learning next for more information.

Not ready for formal University study? Then browse over 1000 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371