Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol on the course to track your learning.

Free course

Cànan nan Gàidheal

3.2.2 Foghlam agus buaidhean cultarach

Ged a bha tomhas de Ghàidhlig anns na sgoiltean eaglaise a thàinig roimpe, cha robh guth air a’ Ghàidhlig ann an Achd Foghlaim (Alba) 1872, an reachdas a thug a-steach foghlam dha na h-uile ann an Alba. Mar thoradh air seo cha robh mòran sam bith Gàidhlig air a teagasg, agus bha nas lugha air a chleachdadh mar mheadhan teagaisg, anns na sgoiltean ùra. ’S ann a bha cuid a’ peanasachadh chloinne airson a bhith ga bruidhinn mar a chithear san eisimpleir seo.

Bogsa 2

‘Archy has a vivid memory of when he was very young sitting on his grandfather’s knees, gazing into his intensely blue eyes and white beard, and being told about the persecution the children were subjected to when his grandfather, Archibald, was a boy at school for speaking in Gaelic. They were severely belted and a tessera board (maide-crochaidh) was hung round their neck and if they had not betrayed another Gaelic speaking class-mate by 4pm they got another belting. If the child had not handed over the board by the morning attendance at school another belting was administered and so on.’

The Shielfoot Macphersons and a Journey of Discovery’ le Ewen S. L. MacPherson, ann an Creag Dhubh 1994 No. 46, iris Comann Chloinn ’ic a’ Phearsain.

Chaidh mòran strì a dhèanamh thar nam bliadhnaichean an aghaidh seo agus chaidh grunn phròiseactan foghlaim a chur air dòigh gus an suidheachadh seo a leasachadh. B’ e Achd Foghlaim 1918, a dh’iarr air ùghdarrasan foghlaim ‘ullachadh reusanta a dhèanamh airson na Gàidhlig’, Pròiseact Dà-chànanach Comhairle nan Eilean agus, o chionn ghoirid, foghlam tro mheadhan na Gàidhlig eisimpleirean den seo: bidh cunntas orra san ath earrann.

Anns na bliadhnaichean às dèidh an Dara Cogaidh, agus gu h-àraidh o na 1960an, dh’fhosgail a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan a-mach barrachd ris an t-saoghal mhòr, gu h-àraidh tron telebhisean a bha mar dhoras gu cultar ‘pop’ an ama. ’S e aon bhuaidh a bha aig seo, am measg rudan eile, gun do thòisich an òigridh gu h-àraidh a’ faicinn na Gàidhlig mar rud seann-fhasanta agus thòisich iad a’ cur an cùl rithe, glè thric an aghaidh toil am pàrantan agus a dh’aindeoin leasaichidhean ann am foghlam mar Pròiseact Dà-chànanach Comhairle nan Eilean.

Thòisich an Cunntas-Sluaigh Nàiseanta a’ clàradh an àireamh a bha a’ bruidhinn na Gàidhlig ann an 1881 agus tha seo air a bhith a’ sealltainn mar a tha a’ chànan air a bhith a’ dol air ais on uair sin, bhon 254,415 a bha ga bruidhinn ann an 1891, mar eisimpleir, chun an 58,652 a bha air fhàgail ann an 2001. Chaidh an graf seo ullachadh le Sgrùd:

Gheibhear an graf seo agus feadhainn eile de a leithid aig: www.cnag.org.uk/ munghaidhlig/ stats/ gaelspeakers.php [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] .

Gaidhlig_1

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to University-level study, we offer two introductory routes to our qualifications. You could either choose to start with an Access module, or a module which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification. Read our guide on Where to take your learning next for more information.

Not ready for formal University study? Then browse over 1000 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371