Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

4.2.2 Freagairt practaigeach

Tha adhbhair nas bunaitiche cuideachd aig daoine airson a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig – no a’ cur air dòigh gun ionnsaich an clann i – agus ’s e sin gu bheil grunn ann de chothroman-cosnaidh a-nise far a bheil comas a’ Ghàidhlig a bhruidhinn feumail no do-sheachaint.

Seo dithis a tha a’ cleachdadh na Gàidhlig nan obair.

Sgeulachd Iain

‘'S ann à Uibhist a Deas a tha mi agus tha mi air fuireach an seo cha mhòr fad mo bheatha. Chaidh mo thogail a' bruidhinn Gàidhlig - tha e coltach, nuair a chaidh mi dhan sgoil, nach robh facal Beurla agam! Chaidh mi dhan oilthigh ann a Sruighlea agus ann an 2008 thug mi mach ceum ann an litreachas Beurla.

Figear 28

An-dràsta tha mi ag obair dhan BhBC mar fhear-naidheachd ann a sgìre Uibhist agus Bharraigh, a’ siubhal eadar na h-eileanan sin ag aithris naidheachdan an àite. Nuair nach eil mi ag obair, mar is trice tha mi trang air croitean an teaghlaich agam.’

Sgeulachd Sìne

Figear 29

‘Rugadh agus thogadh mi ann an Ceap Breatainn, Canada. Bha Gàidhlig agam fhìn agus mo thriùir bhràithrean ag èirigh suas. Thàinig mi a dh’Alba ann an 1998 agus rinn mi ceum ann an Sabhal Mòr Ostaig. Thrèan mi mar thidsear agus tha mi a’ teagasg tro mheadhan na Gàidhlig air a’ Ghàidhealtachd. Tha mi fhìn agus an duine agam a’ fuireach ann an Inbhir Nis agus tha nighean bheag againn.’

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to University-level study, we offer two introductory routes to our qualifications. You could either choose to start with an Access module, or a module which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification. Read our guide on Where to take your learning next for more information.

Not ready for formal University study? Then browse over 1000 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371