Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)
Cànan nan Gàidheal (Gaelic language)

Start this free course now. Just create an account and sign in. Enrol and complete the course for a free statement of participation or digital badge if available.

5.3 Cànan a’ mean-fhàs

5.3.1 A’ cruthachadh briathrachas: iomairtean

Cha robh a’ Ghàidhlig air a cleachdadh mòran ron a seo ann an suidhichidhean mar foghlam no na naidheachdan agus air sgàth sin tha a’ chànan gann de fhaclan airson cuspairean mar saidheans no an eaconamaidh: gu seo cha robh feum orra.

Anns an fhichead bliadhna mu dheireadh, ge-tà, thòisich a’ Ghàidhlig a bhith ga cleachdadh tòrr a bharrachd airson a leithid sin agus mar sin bha feum air faclan ùra agus dòighean-labhairt ùra ann an cabhaig.

Nuair a thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an 1985, mar eisimpleir, thug na h-ùghdarrasan ionadail còmhla eòlaichean cànain agus foghlaim a dh’aontaich air liosta, ‘Faclan Ùra Gàidhlig’, de na faclan a bha gu bhith air an cleachdadh anns na sgoiltean agus ann an stuth-teagaisg airson diofar chuspairean sgoile.

Tha an liosta air a bhith air a bhith air ùrachadh grunn thursan on uair sin agus tha a-nise an obair air a gabhail thairis le buidheann ùr, An Seotal [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] .

Rianachd

Dh’fhoillsich A’ Phàrlamaid Albannach Faclair na Pàrlamaid, liosta fhaclan airson an cleachdadh ann an obair an riaghaltais, ann an 2001.

Tha liosta den aon seòrsa de fhaclan airson obair riaghaltais ionadail air a dheasachadh le The European Language Initiative (TELI) agus tha e ri fhaotainn an seo.

Gabhaidh copaidhean de Fhaclair na Pàrlamaid an seo.

Figear 31 Togalach Pàrlamaid na h-Alba

Na Naidheachdan

’S e am BBC as motha a tha a’ cruthachadh agus a’ cleachdadh de fhaclan ùra Gàidhlig, nan obair-naidheachd air rèidio, telebhisean agus an eadar-lìon. Chan eil liosta slàn ann de na faclan sin ach tha liosta goirid air a bheil ‘Facail Fheumail’ ri fhaighinn an seo.

Co-dhùnadh

Tha oidhirpean ga dhèanamh aig an àm seo gus na diofar iomairtean agus liostaichean fhaclan seo a tharraing ri chèile agus tha dòchas ann gun èirich Acadamaidh Ghàidhlig às an obair sìn thairis air an ath bheagan bhliadhnaichean. Airson tuilleadh fiosrachaidh cliog an seo.

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to University-level study, we offer two introductory routes to our qualifications. You could either choose to start with an Access module, or a module which allows you to count your previous learning towards an Open University qualification. Read our guide on Where to take your learning next for more information.

Not ready for formal University study? Then browse over 1000 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus371