Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)
Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

1 Pam meddwl am eich dysgu

Treuliwch ychydig o amser yn pwyso a mesur hyn i gyd wrth astudio. Byddwch yn gallu cydnabod ac adeiladu ar eich cryfderau a gwneud penderfyniadau synhwyrol am sut i ddelio â phroblemau. Mae dysgu o adborth ar eich aseiniadau cwrs, myfyrio ar eich dysgu a bod yn barod i roi cynnig ar bethau newydd yn agweddau pwysig ar fod yn ddysgwr annibynnol ac effeithiol. [Byddwch yn gallu cydnabod ac adeiladu ar eich cryfderau a gwneud penderfyniadau synhwyrol am sut i ddelio â phroblemau.]

Mae hefyd yn bwysig cadw dau beth mewn cof ynglŷn â dysgu.

  • Nid oes un dull dysgu sy’n gwarantu llwyddiant. Mae’r ffordd orau o ddysgu yn dibynnu ar sawl ffactor gwahanol, a bydd angen i chi ganfod pa ddulliau dysgu ac astudio sy’n gweithio orau i chi - mae hyn hefyd yn dibynnu ar y sefyllfa neu’r dasg dan sylw.
  • Er ein bod oll yn wahanol yn y ffordd rydym yn dysgu, mae sawl dull allweddol sy’n tueddu i fod yn effeithiol i lawer ohonom (e.e. darllen gweithredol a bod yn greadigol wrth wneud nodiadau).

Dysgwch fwy am ddarllen gweithredol a thechnegau gwneud nodiadau gyda gwefan Skills for OU Study yn http://www.open.ac.uk/ skillsforstudy/ [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] .

Er bod dulliau dysgu sy’n gweithio’n dda yn ôl pob tebyg ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau astudio, fe welwch fod rhai pynciau lle mae angen datblygu sgiliau dysgu penodol ar eu cyfer. Er enghraifft, gallwch geisio dysgu rhaglenni cyfrifiadurol drwy ddarllen amdanynt (mae llyfrau ar ieithoedd cyfrifiadurol), ond mae’n haws ac yn fwy priodol dysgu drwy raglennu ac ysgrifennu rhaglenni cyfrifiadurol.

Mae gan ddisgyblaethau neu bynciau megis hanes, astudiaethau busnes neu fioleg draddodiadau ymchwil, arferion academaidd a chonfensiynau penodol. Mae hyn yn golygu y dewch ar draws ffyrdd generig o ddysgu ac astudio sy’n werthfawr, ond os ydych yn dilyn rhaglen benodol, neu’n arbenigo mewn maes pwnc fe ddewch yn gynyddol gyfarwydd ag arferion y ddisgyblaeth a’r dulliau astudio sy’n ofynnol. Er enghraifft, rhaid i fyfyrwyr seicoleg fod yn hyddysg iawn mewn dulliau ymchwil a ddefnyddir mewn seicoleg. Os bydd myfyriwr yn ysgrifennu adroddiad arbrofol, dyweder, ar gyfer ei gwrs seicoleg, bydd angen iddo gadw at y canllawiau ar gyfer ysgrifennu adroddiad, sy’n ymwneud â’r arferion derbyniol o gyflwyno adroddiadau ar astudiaethau ymchwil yn y maes.

Os byddwch yn symud rhwng meysydd pwnc gwahanol (o hanes celfyddyd dyweder i gwrs gwyddoniaeth) yna bydd angen i chi gydnabod y bydd arferion sefydledig y ddisgyblaeth yn teimlo braidd yn anghyfarwydd. Bydd angen i chi roi amser i chi’ch hun ddatblygu’r sgiliau penodol sy’n ofynnol gan bwnc newydd. Er enghraifft, wrth gymryd cyrsiau gwyddoniaeth bydd angen i chi ymgyfarwyddo â dehongli graffiau cymhleth - sgil nad yw’n debygol o fod yn angenrheidiol mewn disgyblaethau ar sail celfyddydau.

LDTW_2

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus