Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)
Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

1.2 Eich hanes dysgu

Mae ffactorau allweddol sy’n debygol o effeithio arnoch chi fel dysgwr a’ch dull dysgu ac astudio. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • eich profiadau fel dysgwr, mewn lleoliadau ffurfiol (e.e. yn yr ysgol) ac yn anffurfiol, drwy brofiadau dysgu anstrwythuredig neu annisgwyl (e.e. dysgu mewn amgueddfa)
  • eich ysgogiadau (e.e. y rhesymau pam rydych yn dilyn cwrs astudio penodol)
  • eich teimladau neu emosiynau, a all ymwneud â’ch profiadau dysgu blaenorol
  • eich cryfderau, dewisiadau, arferion neu sgiliau presennol.

Gall y ffactorau hyn ddylanwadu ar eich profiad astudio presennol a’r ffordd rydych yn ymgysylltu ag ef, a gallant arwain at oblygiadau i’r technegau astudio rydych yn tueddu eu defnyddio (a all fod yn effeithiol neu beidio).

Blwch 1 Eich profiadau fel dysgwr

Meddyliwch am eich profiadau dysgu. Efallai mai profiadau a gawsoch yn blentyn oedd y rhain, neu yn fwy diweddar, yn y gwaith. Ceisiwch nodi:

  • profiad dysgu pleserus ac effeithiol
  • profiad nad oedd yn bleserus, neu efallai lle y cawsoch anhawster i ddeall neu ddysgu rhywbeth.

Myfyriwch ar pam yr oedd y cyntaf mor effeithiol, a beth oedd yr anawsterau gyda’r profiad llai cadarnhaol.

Mae’n debygol bod gennych rai teimladau emosiynol ynglŷn â pham rydych yn cofio’r profiadau arbennig hyn. Mae emosiynau a theimladau yn aml yn rhan o’n dysgu, ac mae cydnabod hyn - a datrys unrhyw densiynau yn ein teimladau ynghylch dysgu - yn rhan bwysig o ddatblygu fel dysgwr.

Drwy edrych ar eich profiadau gallwch:

  • ddechrau mynd i’r afael â sut y gallwch reoli eich dysgu
  • rhoi cynnig ar dechnegau effeithiol a fydd yn eich cynnal drwy eich astudiaethau.

Blwch 2 Adnoddau ar-lein cysylltiedig

Mae dysgu gyda’r Brifysgol Agored yn http://www.open.ac.uk/ learning [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] yn dwyn ynghyd yr adnoddau a fydd yn eich helpu i ddatblygu amrywiaeth o rinweddau a sgiliau, a fydd yn werthfawr ar gyfer astudio gyda’r Brifysgol Agored, gwaith a meysydd eraill yn eich bywyd.

Yma, gallwch hefyd gael gafael ar offeryn e-portffolio ar-lein i gadw llygad ar eich dysgu, cadw cofnodion cynllunio datblygiad personol, a datblygu CV.

LDTW_2

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus