Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)
Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

4 Bod yn fyfyriol

Mae gan fyfyrdod rôl bwysig i’w chwarae mewn dysgu a hunanddatblygiad. Mae rhai elfennau allweddol o fyfyrdod, a bydd angen i chi ddatblygu eich dewis ffyrdd eich hun. Gellid disgrifio myfyrdod fel:

  • meddwl gyda diben
  • bod yn feirniadol, ond nid yn negyddol
  • dadansoddi pa mor effeithiol yw eich dysgu
  • holi a stilio
  • llunio barn a dod i gasgliadau.

Mae mathau gwahanol o fyfyrfod. Er enghraifft, gellir defnyddio myfyrdod ar sail cwestiynau mewn ffordd strwythuredig ar gwrs i’ch tywys drwy’r broses fyfyriol. Yma rydych yn myfyrio drwy ateb cyfres o gwestiynau, a ddefnyddir fel prociau i’r cof. I’r gwrthwyneb, mae myfyrdod agored yn gymharol ddistrwythur, a gall technegau megis ysgrifennu’n rhydd a mapio meddwl gael eu defnyddio i gynhyrchu syniadau (Cottrell, 2003).

Ewch i’r arfer o adolygu a myfyrio ar eich profiadau fel rhan o’ch dysgu bob dydd. Fel hyn, bydd pob profiad -boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, yn cyfrannu at eich datblygiad a’ch twf personol. Mae profiad a ailadroddir heb fyfyrdod yn ailadroddiad, nad yw’n eich helpu i ddysgu. [Ewch i’r arfer o adolygu a myfyrio ar eich profiadau fel rhan o’ch dysgu bob dydd.]

  • Dylech ystyried myfyrdod fel rhywbeth sy’n ategu eich astudio.
  • Defnyddiwch ef i roi trefn ar eich meddyliau a chanolbwyntio ar eich datblygiad.
  • Cofnodwch eich meddyliau am unrhyw anawsterau neu heriau rydych yn eu hwynebu.
  • Meddyliwch am unrhyw strategaethau a allai eich helpu i ddelio â thasgau neu aseiniadau anodd.
  • Defnyddiwch ef i’ch helpu i feddwl am sut y mae pynciau’r cwrs yn ymwneud â meysydd eraill eich profiad.
LDTW_2

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus