Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)
Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

5.1 Rhoi trefn ar bethau a dod o hyd i fannau astudio

Bydd angen rhywle arnoch i astudio, a rhywle i gadw deunyddiau, ffeiliau a llyfrau eich cwrs. Bydd angen i chi allu defnyddio cyfrifiadur hefyd. Nid yw bob amser yn bosibl i chi gael ystafell i chi’ch hun sydd bob amser ar gael.

 • Gallech ddefnyddio ford y gegin neu’r ystafell fwyta yn gyson.
 • Gall bocsys neu fagiau gael eu defnyddio i storio deunyddiau r ydych yn eu defnyddio ar hyn o bryd, e.e. i baratoi ar gyfer aseiniad. Gall bag gael ei system ffeilio ei hun hyd yn oed a gallwch fynd ag ef gyda chi ble bynnag y bydd angen i chi fynd - ar y trên i’r gwaith, yn yr ardd os ydych yn teimlo bod angen awyr iach arnoch, neu i’r llyfrgell leol.

Mae’n syniad da defnyddio man astudio penodol yn rheolaidd oherwydd pan fyddwch yn mynd ac yn eistedd yno daw yn arfer i ddechrau astudio. Gallwch ddefnyddio’r math hwn o le sefydledig am gyfnodau eithaf hir o astudio, ond bydd angen lleoedd eraill arnoch hefyd ar gyfer sesiynau byrrach o astudio - mae’n rhyfeddol beth y gallwch ei gyflawni mewn 10-20 munud, er enghraifft.

 • Gwrandewch ar recordiad sain yn eich car i adolygu deunydd y cwrs.
 • Astudiwch mewn ystafell aros cyn apwyntiad.

Meddyliwch ymlaen llaw am y deunyddiau astudio beunyddiol y bydd eu hangen arnoch ar gyfer yr adegau hyn, megis defnyddio cardiau mynegai o’ch nodiadau. Pan fyddwch wedi mynd i’r arfer o fanteisio ar gyfleoedd i astudio daw’n ail natur i chi.

I ddysgu mwy am ddefnyddio cyfarpar sain ar gyfer eich astudiaethau ewch i Skills for OU Study yn http://www.open.ac.uk/ skillsforstudy [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] .

Blwch 5

Bydd angen i chi ddod o hyd i’r mannau a’r amseroedd sy’n gweithio orau i chi. Efallai mai eich sesiwn astudio orau yw:

 • sesiwn mewn ardal dawel lle nad oes dim ymyriadau, neu heb sŵn cefndir. neu gerddoriaeth
 • sesiynau byr, neu sesiynau hir iawn (ond cofiwch gymryd seibiannau)
 • sesiwn yn gynnar yn y bore, yn ystod y dydd, fin nos neu yn ystod y nos
 • defnyddio cyfrifiadur, neu wneud nodiadau â llaw
 • cerdded o amgylch, neu eistedd gyda byrbrydau a diodydd.

Ceisiwch bob amser:

 • gwneud y gwaith anoddaf pan fydd eich gallu i ganolbwyntio ar ei orau
 • cymryd seibiannau rheolaidd, bob awr o bosibl
 • bod yn hyblyg - myfyrio ar ba un a yw eich patrwm astudio yn llwyddiannus. Er enghraifft, os ydych yn gwneud llai fin nos nag yr oeddech yn gobeithio ei wneud, ceisiwch wneud rhywbeth yn wahanol, efallai drwy astudio yn gynnar yn y bore.

‘Dwi’n well yn y bore, ond efallai y dylwn i wneud ychydig cyn swper os dwi adre ar adeg resymol. Mae’n werth astudio am hanner awr neu fwy ar y tro - dros wythnos mae’n syndod faint y byddech yn ei wneud.’

Nid yw rhoi trefn ar bethau o reidrwydd yn golygu bod yn daclus -mae’n golygu bod â system ar waith sy’n gweithio i chi lle mae’n hawdd i chi ddod o hyd i bethau wrth fynd i’r afael â thasgau astudio anodd, a cheisio sicrhau bod astudio yn rhan o’ch bywyd.

LDTW_2

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus