Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

1.2 Adroddiadau

[Rhennir adroddiadau yn adrannau penodol. Dylech gyfeirio at ddeunyddiau eich cwrs a gofyn i’ch tiwtor pa fath o adroddiad y mae disgwyl i chi ei ysgrifennu a’r adrannau y mae angen i chi eu cynnwys.] Rhennir adroddiadau yn adrannau penodol sy’n amrywio yn ôl y math o adroddiad y gofynnir i chi ei ysgrifennu. Mae’n bosibl y bydd angen yr holl adrannau hyn mewn rhai mathau o adroddiad. Ar gyfer mathau eraill o adroddiad, efallai na fydd angen i chi gynnwys adran ar fethodoleg, er enghraifft. Dylech gyfeirio at ddeunyddiau eich cwrs a gofyn i’ch tiwtor pa fath o adroddiad y mae disgwyl i chi ei ysgrifennu a’r adrannau y mae angen i chi eu cynnwys.

Blwch 1 Adrannau mewn adroddiad

 • Teitl
 • Crynodeb (neu grynodeb gweithredol)
 • Cyflwyniad
 • Methodoleg
 • Canlyniadau (canfyddiadau)
 • Prif gorff (trafodaeth)
 • Casgliadau
 • Cyfeiriadau a chydnabyddiaethau

[Gellir rhannu corff eich adroddiad yn is-adrannau, y gallwch eu Gellir rhannu corff eich adroddiad yn is-adrannau, y gallwch eu rhifo.] Mae’r crynodeb yn rhan fer, annibynnol o’r adroddiad sy’n disgrifio ei gwmpas a’r prif ganfyddiadau. Dyma’r peth olaf y dylech ei ysgrifennu oherwydd bydd angen i chi gwblhau’r adroddiad cyn y gallwch ei ddisgrifio’n ddigonol.

Mae’r cyflwyniad yn nodi diben a chwmpas yr adroddiad ac yn aml mae ffordd benodol o’i ysgrifennu. Amlinellwch nod yr ymchwiliad neu’r arbrawf a rhestrwch yr amcanion neu’r canlyniadau a fwriedir. Dylai eich cyflwyniad roi gwybodaeth gefndirol hefyd er mwyn egluro’r rheswm dros yr ymchwiliad. Dylech ddod â’ch cyflwyniad i ben gyda brawddeg sy’n arwain at gorff eich adroddiad.

Defnyddir yr adran ar fethodoleg, lle y bo angen, i ddisgrifio pob cam o’r ymchwil a wnaed gennych. Er enghraifft, a wnaethoch gynnal cyfweliadau neu arbrofion, ac os felly, gyda phwy? Sut y gwnaethoch fesur eich canlyniadau?

[Yn eich adroddiad, bydd disgwyl i chi drafod eich canfyddiadau yn fanwl drwy ddadansoddi a dehongli eich canlyniadau ac esbonio eu pwysigrwydd.] Mae’r adran ganlyniadau yn disgrifio canfyddiadau eich ymchwil mewn modd clir a chryno. Peidiwch â son am oblygiadau eich canfyddiadau yma; dylech wneud hynny ym mhrif gorff eich adroddiad. Mae tablau, graffiau a diagramau yn ffyrdd defnyddiol o gyflwyno canfyddiadau meintiol.

Gellir rhannu corff eich adroddrad yn is-adrannau, y gallwch eu rhifo. Mae’n bosibl y bydd gofynion penodol o ran y modd rydych yn trefnu’r wybodaeth yng nghorff eich adroddiad ar gyfer eich cwrs. Gellir ei chyflwyno:

 • mewn trefn gronolegol
 • fel datganiad o’r broblem, gyda dadansoddiad dilynol o’r camau gweithredu posibl ac argymhelliad i gloi
 • fel manteision ac anfanteision cynnig penodol ac yna’r camau gweithredu a argymhellir

Waeth pa ffordd bynnag y byddwch yn trefnu corff eich adroddiad, bydd disgwyl i chi drafod eich canfyddiadau yn fanwl drwy ddadansoddi a dehongli eich canlyniadau ac esbonio eu pwysigrwydd.

Dylai’r casgliad fod yn fyr - ei ddiben yw crynhoi prif bwyntiau eich adroddiad yn yr un ffordd ag y byddai mewn aseiniad ar ffurf traethawd. Ni ddylid cyflwyno unrhyw wybodaeth na phwyntiau newydd yn eich casgliad.

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus