Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

3.2 Geiriau proses

Dyma’r geiriau yn nheitl y cwestiwn sy’n dweud wrthych beth y dylech ei wneud gyda’r cynnwys. Er enghraifft, efallai y byddai rhywun yn gofyn i chi gymharu dwy ddamcaniaeth neu gyfiawnhau syniadau rhywun. Dangosir rhai o’r geiriau proses mwyaf cyffredin yn y tabl drost y tudalen. [Mae geiriau proses yn nheitl y cwestiwn sy’n dweud wrthych beth y dylech ei wneud gyda’r cynnwys. Er enghraifft, efallai y byddai rhywun yn gofyn i chi gymharu dwy ddamcaniaeth neu gyfiawnhau syniadau rhywun.]

Table 1

Cymharu Dangoswch beth sy’n debyg a beth sy’n wahanol a dewch i gasgliad efallai ynghylch yr hyn sydd orau.
Cyferbynnu Canolbwyntiwch ar beth sy’n wahanol, er y gallwch nodi bod rhai pethau yn debyg hefyd.
Beirniadu/Gwerthuso Gwnewch ddyfarniad (ond peidiwch â rhoi barn bersonol) ynghylch gwerth damcaniaethau, neu safbwyntiau, neu ynghylch gwirionedd gwybodaeth, wedi ei ategu gan drafodaeth ar y rhesymu dan sylw a chan dystiolaeth o ddeunyddiau’r cwrs.
Diffinio Rhowch union ystyr gair neu ymadrodd. Mewn rhai achosion efallai y bydd angen i chi roi diffiniadau gwahanol posibl.
Trafod Eglurwch, yna nodwch ddwy ochr y mater ac unrhyw oblygiadau.
Egluro Rhowch fanylion am sut a pham y mae hyn yn wir.
Cyfiawnhau Rhowch resymau dros safbwynt, penderfyniadau neu gasgliadau. Soniwch hefyd am unrhyw brif wrthwynebiadau neu ddadleuon yn eu herbyn.

Dyma deitlau’r cwestiynau hynny eto, a’r tro hwn mae’r geiriau proses mewn print trwm.

Cymharwch eich addysg eich hun hyd yma ag addysg un o’ch rhieni, un o’ch plant (os oes gennych rai) neu ffrind o genhedlaeth wahanol. Pa bwyntiau cymhariaeth sy’n ymddangos yn bwysig i chi a pham?

Gan ddefnyddio enghreifftiau o astudiaethau achos Jean ac Emma ym Mhennod 5 dangoswch sut y gall yr amgylchedd lleol, yn cynnwys tai, ddylanwadu ar iechyd a lles.

Fel y gwelwch geiriau cynnwys yw’r rheini sy’n nodi ‘cynnwys y cwestiwn. Y geiriau proses yw’r rheini sy’n dweud wrthych beth i’w wneud gyda’r cynnwys. Nodwch fod gair proses ymhlyg ym mrawddeg olaf y cwestiwn cyntaf ond yn y bôn mae’r cwestiwn yn gofyn i chi egluro pam y credwch fod y pwyntiau cymhariaeth rydych wedi eu gwneud yn bwysig: ‘Eglurwch pa bwyntiau cymhariaeth sy’n ymddangos yn bwysig i chi a pham?’

LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus