Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want to track your learning.

Free course

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

7 Dewis arddull ysgrifennu

You can experience this free course as it was originally designed on OpenLearn [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] , the home of free learning from The Open University: www.open.edu/ openlearn/ free-courses.

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

www.open.edu/ openlearn/ languages/ welsh/ paratoi-aseiniadau-preparing-assignments/ content-section-0?utm_source=amazon&utm_campaign=ou&utm_medium=ebook

Pan fyddwch yn ysgrifennu mewn arddull academaidd, yr un yw’r diben bob tro: cymryd pwnc a chyflwyno syniadau a rhesymau sy’n ei egluro, gan ddefnyddio geiriau, dyfyniadau, ystadegau, enghreifftiau ymarferol a dynnir o arbrofion neu ddiagramau.

Wrth ysgrifennu mewn arddull academaidd mae angen iddo swnio’n fwy ffurfiol, neu amhersonol, na’r rhan fwyaf o arddulliau ysgrifennu eraill. Fodd bynnag, mae disgyblaethau academaidd yn amrywio yn y modd y defnyddir iaith. Felly gall yr hyn a ddisgwylir gennych yn eich gwaith ysgrifennu wahaniaethu yn dibynnu ar beth rydych yn ei wneud, er enghraifft, cwrs o ddisgyblaeth y celfyddydau neu wyddoniaeth. Y canllaw gorau i’r modd y dylech fynegi eich hun mewn aseiniad yw deunyddiau’r cwrs eu hunain. Edrychwch ar eich llyfrau testun a llawlyfr eich aseiniad. [Y canllaw gorau i’r modd y dylech fynegi eich hun mewn aseiniad yw deunyddiau’r cwrs eu hunain... Darllenwch yr adborth gan eich tiwtor ar eich aseiniadau blaenorol.]

‘Dwi’n mwynhau ysgrifennu, ond mae’n ymddangos bod dirgeledd i’r math hwn o ysgrifennu mewn arddull ‘academaidd’ na alla i ei amgyffred.’

Darllenwch yr adborth gan eich tiwtor ar eich aseiniadau blaenorol. Bydd eich tiwtoriaid yn rhoi arweiniaid i chi ar sut i fireinio eich sgiliau ysgrifennu ar gyfer eich aseiniad nesaf.

Mewn rhai achosion o ysgrifennu ar gyfer gwaith academaidd mae mynegi eich hun yn y person cyntaf yn dderbyniol (e.e. ‘Credaf fod...’). Fodd bynnag, gan amlaf mae’r stad oddefol (e.e., ‘credir bod...’) yn well gan ei bod yn fwy amhersonol a gwrthrychol. [Ysgrifennwch yn gryno drwy hepgor geiriau diangen]

Blwch 4

Awgrymiadau ar ddull ysgrifennu a mynegi eich hun yn dda:

  • Ceisiwch osgoi iaith lafar ac idiomatig.
  • Dysgwch osgoi rhagenwau personol megis ‘ni’, ‘chi’.
  • Ceisiwch ddefnyddio iaith wrthrychol. Mae’r canlynol yn ymadroddion defnyddiol: ‘Gellir dadlau bod ...’, yn hytrach na ‘Credaf fod’.
  • Ysgrifennwch yn gryno drwy hepgor geiriau diangen, er enghraifft: ‘hollol angenrheidiol’ (dywedwch ‘angenrheidiol’); ‘wedi’u cyfuno gyda’i gilydd’ (dywedwch ‘gyda’i gilydd’); ‘Y mwyafrif helaeth’ (dywedwch ‘y mwyafrif’ neu hyd yn oed ‘y rhan fwyaf’).
  • Byddwch yn ymwybodol o derminoleg arbenigol. Weithiau defnyddir geiriau mewn ffyrdd gwahanol a manwl gywir, er enghraifft, defnyddir y geiriau ‘llygoden’ a ‘ffenestr’ mewn ffordd benodol ym maes cyfrifiadura. Mewn gwyddoniaeth, nid yw ‘toddi’ yn golygu’r un peth â ‘hydoddi’.
  • Defnyddiwch thesawrws i’ch helpu i osgoi defnyddio’r ungair yn rhy aml.
  • Gwnewch yn siŵr nad yw eich brawddegau yn rhy hir, neu fel arall bydd y darllenwr yn debygol o golli llinyn eich dadl. Dylai fod un syniad ar gyfer pob brawddeg. Os yw brawddeg yn rhy hir efallai eich bod yn ceisio cyfleu gormod o wybodaeth ynddi.
  • Defnyddiwch ddyfynodau o amgylch geiriau neu ymadroddion a ddefnyddiwch mewn ffordd anarferol neu ddadleuol.
LDTW_3

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has 50 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus