Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

1.1 Traethodau

Mae traethodau’n cynnwys cyflwyniad, corff y traethawd a chasgliad. Mae gan bob un o’r rhain swyddogaeth wahanol. [Mae traethodau’n cynnwys cyflwyniad, corff y traethawd a chasgliad. Mae gan bob un o’r rhain swyddogaeth wahanol.]

Dylai’r cyflwyniad (tua 5-10 y cant o’r cyfrif geiriau) amlinellu prif bwnc eich traethawd, pennu eich prif ddadl a nodi camau eich dadl. Mae ailgyfeirio at gwestiwn y traethawd mewn rhyw ffordd yn aml yn ffordd dda o amlinellu eich pwnc, ac yn yr un modd nodi unrhyw brif faterion sy’n ymwneud ag ef.

Byddwch yn nodi eich prif ddadl yng nghorff y traethawd (tua 80-90 y cant o’r cyfrif geiriau). Dylai lifo’n draethiadol gan nodi’r gwahanol bwyntiau yn eich dadl yn drefnus. Dylai eich darllenydd allu dilyn ‘stori’ gydlynol a pharhaus o’r dechrau i’r diwedd.

Dylai’r crynodeb (tua 5-10 y cant o’r cyfrif geiriau) grynhoi’r materion a godwyd gennych yng nghorff eich aseiniad a chwblhau eich dadl. Dylai bwysleisio elfennau allweddol eich dadl ac yn aml mae’n syniad da cyfeirio unwaith eto at y cwestiwn.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored