Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

2.4.1 Drafft cyntaf

Os ydych yn ysgrifennu traethawd, ystyriwch sut y bydd eich dadl yn datblygu yn eich aseiniad. Dylai eich syniadau ddarllen yn rhesymegol o un i’r llall nes eich bod wedi datblygu thesis cyffredinol eich traethawd. Er mwyn gwneud hyn bydd angen i chi roi’r syniadau gwahanol rydych wedi meddwl amdanynt mewn trefn. [Ystyriwch sut y bydd eich dadl yn datblygu yn eich aseiniad. Dylai eich syniadau ddarllen yn rhesymegol o un i’r llall.]

Ceisiwch ysgrifennu eich syniadau ar ochr dde darn o bapur a mapiwch bob un i ran benodol o’ch traethawd (gweler Ffigur 3).

Blwch 2

Pan fyddwch yn llunio eich paragraffau, gwnewch yn siŵr eich bod:

  • yn disgrifio’r syniad yn glir
  • yn rhoi rhesymau am ei berthnasedd i gwestiwn y traethawd.
  • yn darparu tystiolaeth i ategu’r syniad.

Gall y dystiolaeth a ddefnyddiwch i ategu eich syniadau fod ar ffurf dyfyniadau uniongyrchol o lyfrau ac erthyglau neu aralleirio syml o ddadl neu ddamcaniaeth rhywun arall. Yn yn naill achos neu’r llall mae’n hanfodol eich bod yn cyfeirio’n briodol at y dystiolaeth a ddefnyddiwch.

Mae angen llif traethiadol ar aseiniadau. Os nad yw prif bwyntiau eich aseiniad yn gysylltiedig â’i gilydd, bydd eich aseiniad yn ymddangos fel petai’n cynnwys rhestr o bwyntiau digyswllt. Mae gwybod sut i ddefnyddio geiriau ac ymadroddion cyswllt (megis ‘fodd bynnag’, ‘serch hynny’, ‘o ganlyniad’) yn rhan hanfodol o ysgrifennu ar gyfer unrhyw gynulleidfa (gweler Adran 5.1).

I weld sut y gallai’r map meddwl yn Ffigur 3 edrych ar ffurf traethawd ac i ddysgu mwy am eiriau cyswllt ewch i http://www. open.ac.uk/skillsforstudy/.

Ffigur 3 Pan fyddwch wedi meddwl am y syniadau rydych am ysgrifennu amdanynt, bydd angen i chi eu rhoi mewn trefn resymegol.
LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored