Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

3.2 Geiriau proses

Dyma’r geiriau yn nheitl y cwestiwn sy’n dweud wrthych beth y dylech ei wneud gyda’r cynnwys. Er enghraifft, efallai y byddai rhywun yn gofyn i chi gymharu dwy ddamcaniaeth neu gyfiawnhau syniadau rhywun. Dangosir rhai o’r geiriau proses mwyaf cyffredin yn y tabl drost y tudalen. [Mae geiriau proses yn nheitl y cwestiwn sy’n dweud wrthych beth y dylech ei wneud gyda’r cynnwys. Er enghraifft, efallai y byddai rhywun yn gofyn i chi gymharu dwy ddamcaniaeth neu gyfiawnhau syniadau rhywun.]

Table 1

CymharuDangoswch beth sy’n debyg a beth sy’n wahanol a dewch i gasgliad efallai ynghylch yr hyn sydd orau.
CyferbynnuCanolbwyntiwch ar beth sy’n wahanol, er y gallwch nodi bod rhai pethau yn debyg hefyd.
Beirniadu/GwerthusoGwnewch ddyfarniad (ond peidiwch â rhoi barn bersonol) ynghylch gwerth damcaniaethau, neu safbwyntiau, neu ynghylch gwirionedd gwybodaeth, wedi ei ategu gan drafodaeth ar y rhesymu dan sylw a chan dystiolaeth o ddeunyddiau’r cwrs.
DiffinioRhowch union ystyr gair neu ymadrodd. Mewn rhai achosion efallai y bydd angen i chi roi diffiniadau gwahanol posibl.
TrafodEglurwch, yna nodwch ddwy ochr y mater ac unrhyw oblygiadau.
EgluroRhowch fanylion am sut a pham y mae hyn yn wir.
CyfiawnhauRhowch resymau dros safbwynt, penderfyniadau neu gasgliadau. Soniwch hefyd am unrhyw brif wrthwynebiadau neu ddadleuon yn eu herbyn.

Dyma deitlau’r cwestiynau hynny eto, a’r tro hwn mae’r geiriau proses mewn print trwm.

Cymharwch eich addysg eich hun hyd yma ag addysg un o’ch rhieni, un o’ch plant (os oes gennych rai) neu ffrind o genhedlaeth wahanol. Pa bwyntiau cymhariaeth sy’n ymddangos yn bwysig i chi a pham?

Gan ddefnyddio enghreifftiau o astudiaethau achos Jean ac Emma ym Mhennod 5 dangoswch sut y gall yr amgylchedd lleol, yn cynnwys tai, ddylanwadu ar iechyd a lles.

Fel y gwelwch geiriau cynnwys yw’r rheini sy’n nodi ‘cynnwys y cwestiwn. Y geiriau proses yw’r rheini sy’n dweud wrthych beth i’w wneud gyda’r cynnwys. Nodwch fod gair proses ymhlyg ym mrawddeg olaf y cwestiwn cyntaf ond yn y bôn mae’r cwestiwn yn gofyn i chi egluro pam y credwch fod y pwyntiau cymhariaeth rydych wedi eu gwneud yn bwysig: ‘Eglurwch pa bwyntiau cymhariaeth sy’n ymddangos yn bwysig i chi a pham?’

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored