Paratoi aseiniadau
Paratoi aseiniadau

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Paratoi aseiniadau

4.1 Cyflwyniadau

Dylai hyd eich cyflwyniad fod yn gymesur â hyd eich traethawd. Dylai fod rhwng pump a deg y cant o gyfanswm nifer y geiriau. Ceisiwch gadw at un paragraff, yn enwedig os yw’r terfyn geiriau o dan 1000 o eiriau. Ar gyfer traethawd hirach, gallwch ysgrifennu sawl paragraff.

Swyddogaeth cyflwyniad yw nodi’r prif gwestiwn neu fater a chyflwyno a diffinio’r geiriau neu’r termau allweddol. Dylech dynnu sylw at y prif ddadleuon sy’n sail i’r cwestiwn a chyfeirio at gamau’r cynnwys neu’r ddadl. [Swyddogaeth cyflwyniad yw nodi’r prif gwestiwn neu fater.]

Efallai y byddwch am ysgrifennu’r cyflwyniad cyn i chi ddechrau, ac os felly mae’n syniad da gwirio ac addasu’r geiriad a sicrhau ei fod yn gywir ar ôl i chi ysgrifennu’r drafft cyntaf.

Ar gyfer aseiniadau ar ffurf adroddiad, mae ffordd benodol yn aml o ysgrifennu’r cyflwyniad. Dylid amlinellu nod yr ymchwiliad neu’r arbrawf, gan restru’r amcanion neu’r canlyniadau a fwriedir. Dylech hefyd ddarparu gwybodaeth gefndir er mwyn egluro pam y gwnaed yr ymchwiliad neu’r arbrawf ac efallai nodi’r hyn nad ydych yn bwriadu ysgrifennu amdano - gan nodi felly gwmpas eich adroddiad.

Gorffennwch eich cyflwyniad gyda brawddeg sy’n arwain at gorff eich adroddiad.

LDTW_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored