Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

1.3 Gwerthoedd

Mae gan bob busnes werthoedd a gaiff eu dylanwadu gan y byd o'i gwmpas. Mae'r acronym CUSG (SOGI yn Saesneg) yn ein helpu i feddwl amdanynt.

  • Cymdeithas: Mae pob sefydliad yn gweithio o fewn normau cymdeithasol: gallant fod yn gysylltiedig â ffydd, agweddau amgylcheddol, traddodiadau hanesyddol, arferion daearyddol neu ddiwylliannol. Byddant yn amrywio. Yn gynharach, gwnaethom ystyried ein safbwyntiau ein hunain ar wledigrwydd, a gwnaethom ddarganfod bod ardaloedd gwledig yn amrywio a bod ein hamgylchiadau mewn cymdeithas wledig (ifanc/hen/llai galluog/cyflogedig) yn newid ein profiad o fywyd gwledig.
  • Sefydliadol: Mae sylfaenydd sefydliad yn trosglwyddo eu credoau a'u gwerthoedd i'r ffordd y caiff y cwmni ei redeg. Bydd rhai o'r rhain yn ymwneud â'r agweddau uchod a chânt eu trosglwyddo'n ddiarwybod, efallai y bydd eraill yn dangos awydd i wrthod neu symud oddi wrth ffyrdd sefydledig o wneud pethau. Bydd y staff wedyn yn mabwysiadu'r rhain a chânt eu hymgorffori yn y ffordd y mae disgwyl i staff ymddwyn. Efallai y byddwn yn gwneud yr un peth ein hunain.
  • Grŵp: Mewn sefydliad, gall grŵp ddatblygu ei set ei hun o werthoedd, a ffyrdd o gyfathrebu ac ymddwyn â'i gilydd.
  • Unigol: Bydd ein gwerthoedd a'n credoau personol yn 'gyson', neu fel arall, â gwerthoedd a chredoau'r gymdeithas, y sefydliad a'r grwpiau rydym yn rhan ohonynt. Bydd pobl fel arfer yn gwneud eu gorau pan fo 'cysondeb' da.

Tasg 4: Gwerthoedd

Meddyliwch am y gwerthoedd rydych yn eu cyflwyno i'ch menter newydd.

Os ydych yn cynllunio partneriaeth, meddyliwch am werthoedd pob person sy'n rhan ohoni. (Gallech ofyn iddynt gwblhau'r gweithgaredd blaenorol hefyd!)

  • A yw eich gwerthoedd chi a gwerthoedd eich partner yn gyson?
  • Sut bydd eich gwerthoedd yn cael eu harddangos yn eich sefydliad?
  • Os ydych yn ehangu busnes sydd eisoes yn bodoli: beth yw gwerthoedd presennol y busnes?
  • A ydych yn hapus i adeiladu arnynt?

Cofnodwch eich syniadau.

Rhannwch eich syniadau ag entrepreneuriaid eraill yn eich rhwydweithiau lleol .

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored