Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.3 Gwerthoedd

Mae gan bob busnes werthoedd a gaiff eu dylanwadu gan y byd o'i gwmpas. Mae'r acronym CUSG (SOGI yn Saesneg) yn ein helpu i feddwl amdanynt.

  • Cymdeithas: Mae pob sefydliad yn gweithio o fewn normau cymdeithasol: gallant fod yn gysylltiedig â ffydd, agweddau amgylcheddol, traddodiadau hanesyddol, arferion daearyddol neu ddiwylliannol. Byddant yn amrywio. Yn gynharach, gwnaethom ystyried ein safbwyntiau ein hunain ar wledigrwydd, a gwnaethom ddarganfod bod ardaloedd gwledig yn amrywio a bod ein hamgylchiadau mewn cymdeithas wledig (ifanc/hen/llai galluog/cyflogedig) yn newid ein profiad o fywyd gwledig.
  • Sefydliadol: Mae sylfaenydd sefydliad yn trosglwyddo eu credoau a'u gwerthoedd i'r ffordd y caiff y cwmni ei redeg. Bydd rhai o'r rhain yn ymwneud â'r agweddau uchod a chânt eu trosglwyddo'n ddiarwybod, efallai y bydd eraill yn dangos awydd i wrthod neu symud oddi wrth ffyrdd sefydledig o wneud pethau. Bydd y staff wedyn yn mabwysiadu'r rhain a chânt eu hymgorffori yn y ffordd y mae disgwyl i staff ymddwyn. Efallai y byddwn yn gwneud yr un peth ein hunain.
  • Grŵp: Mewn sefydliad, gall grŵp ddatblygu ei set ei hun o werthoedd, a ffyrdd o gyfathrebu ac ymddwyn â'i gilydd.
  • Unigol: Bydd ein gwerthoedd a'n credoau personol yn 'gyson', neu fel arall, â gwerthoedd a chredoau'r gymdeithas, y sefydliad a'r grwpiau rydym yn rhan ohonynt. Bydd pobl fel arfer yn gwneud eu gorau pan fo 'cysondeb' da.

Tasg 4: Gwerthoedd

Meddyliwch am y gwerthoedd rydych yn eu cyflwyno i'ch menter newydd.

Os ydych yn cynllunio partneriaeth, meddyliwch am werthoedd pob person sy'n rhan ohoni. (Gallech ofyn iddynt gwblhau'r gweithgaredd blaenorol hefyd!)

  • A yw eich gwerthoedd chi a gwerthoedd eich partner yn gyson?
  • Sut bydd eich gwerthoedd yn cael eu harddangos yn eich sefydliad?
  • Os ydych yn ehangu busnes sydd eisoes yn bodoli: beth yw gwerthoedd presennol y busnes?
  • A ydych yn hapus i adeiladu arnynt?

Cofnodwch eich syniadau.

Rhannwch eich syniadau ag entrepreneuriaid eraill yn eich rhwydweithiau lleol .