Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

2.3 Camau at lwyddiant

Mae angen i'r entrepreneur neu berchennog y busnes fod yn argyhoeddedig y bydd y syniad yn gweithio ac mae angen digon o egni arno i ddatblygu'r syniad fel ei fod yn barod i'w lansio ar y farchnad dan sylw. Weithiau bydd yr arian sydd ei angen yn dod o gronfeydd personol, weithiau o grantiau ac weithiau gan fanciau, cyfalafwyr menter neu ffynonellau ariannu eraill.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 9 Siart llif camau at lwyddiant

O ble bynnag ddaw'r cyfalaf, mae'n bwysig gwybod yn glir beth yw'r nodau byrdymor a'r nodau tymor hwy. Os daw'r arian o ffynonellau personol neu deuluol, efallai mai sgwrs ddarbwyllol fydd ei hangen yn hytrach na chynllun busnes ffurfiol. Fodd bynnag, mae'n arfer gorau, o ble bynnag ddaw'r cyllid, i gael rhyw fath o gynllun busnes - cynllun sydd â nodau clir sy'n mapio eich llwybr at lwyddiant.

Mae angen i'ch nodau fod yn rhai CAMPUS er mwyn bod yn ddefnyddiol.

  • Cyraeddadwy
  • Amserol
  • Mesuradwy
  • Penodol Uchelgeisiol
  • Synhwyrol.

Er enghraifft, mae 'Rwy am gael busnes sy'n rhoi incwm da i mi' yn swnio'n iawn i ddechrau, ond beth yw 'da'? I rai, byddai incwm o £10,000 yn iawn, ond efallai y byddai angen £50,000 neu £100,000 ar eraill.

Enghraifft o nod CAMPUS fyddai: 'Ymhen dwy flynedd (amserol) bydd gennyf drosiant o £500,000 (mesuradwy a phenodol) gyda maint elw o 20 y cant (mesuradwy)’.

Mater o farn yw pa un a yw'r nod yn gyraeddadwy, yn dibynnu ar eich marchnad a'ch man cychwyn. Nid yw sicrhau bod nod yn 'gyraeddadwy' yn golygu bod yn rhaid iddo fod yn hawdd i'w gyflawni; mae angen iddo fod yn heriol, hefyd.

Pan fyddwch yn gweithio i rywun arall, mae angen i'ch rheolwr gytuno ar y nod; pan mai chi yw perchennog y cwmni, mae angen nodi pa adnoddau sydd eu hangen ac mae angen i chi gytuno arnynt â'ch bwrdd cyfarwyddwyr, y rheolwr banc, eich teulu a'ch staff os yw hynny'n briodol.

Tasg 9: Diffinio nodau'r busnes

  1. Meddyliwch am ble yr hoffech i'ch busnes fod ymhen 12 mis. Byddwch yn mireinio'r nodau hyn wrth i chi fynd drwy'r uned ac wrth i chi gasglu rhagor o wybodaeth i'w llywio. Mae'n anochel y bydd y nodau byrdymor yn cael eu disgrifio'n fanylach na'r nodau tymor hwy.
  2. Nawr ysgrifennwch eich nodau ar gyfer eich busnes ymhen tair i bum mlynedd.
  3. Gwnewch yn siŵr mai CAMPUS yw'r nod
  4. Rhannwch eich nodau ag entrepreneuriaid eraill yn eich rhwydweithiau lleol.

Ynghyd â'r datganiad clir o'ch syniad busnes, dyma'r cam cyntaf i lunio eich cynllun. Bydd angen y wybodaeth hon ar gyfer eich AGCB [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Mae'n diffinio'r cyfeiriad strategol y byddwch yn ei ddilyn - ond mae mwy i ddod ar hynny.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored