Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.3 Camau at lwyddiant

Mae angen i'r entrepreneur neu berchennog y busnes fod yn argyhoeddedig y bydd y syniad yn gweithio ac mae angen digon o egni arno i ddatblygu'r syniad fel ei fod yn barod i'w lansio ar y farchnad dan sylw. Weithiau bydd yr arian sydd ei angen yn dod o gronfeydd personol, weithiau o grantiau ac weithiau gan fanciau, cyfalafwyr menter neu ffynonellau ariannu eraill.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 9 Siart llif camau at lwyddiant

O ble bynnag ddaw'r cyfalaf, mae'n bwysig gwybod yn glir beth yw'r nodau byrdymor a'r nodau tymor hwy. Os daw'r arian o ffynonellau personol neu deuluol, efallai mai sgwrs ddarbwyllol fydd ei hangen yn hytrach na chynllun busnes ffurfiol. Fodd bynnag, mae'n arfer gorau, o ble bynnag ddaw'r cyllid, i gael rhyw fath o gynllun busnes - cynllun sydd â nodau clir sy'n mapio eich llwybr at lwyddiant.

Mae angen i'ch nodau fod yn rhai CAMPUS er mwyn bod yn ddefnyddiol.

  • Cyraeddadwy
  • Amserol
  • Mesuradwy
  • Penodol Uchelgeisiol
  • Synhwyrol.

Er enghraifft, mae 'Rwy am gael busnes sy'n rhoi incwm da i mi' yn swnio'n iawn i ddechrau, ond beth yw 'da'? I rai, byddai incwm o £10,000 yn iawn, ond efallai y byddai angen £50,000 neu £100,000 ar eraill.

Enghraifft o nod CAMPUS fyddai: 'Ymhen dwy flynedd (amserol) bydd gennyf drosiant o £500,000 (mesuradwy a phenodol) gyda maint elw o 20 y cant (mesuradwy)’.

Mater o farn yw pa un a yw'r nod yn gyraeddadwy, yn dibynnu ar eich marchnad a'ch man cychwyn. Nid yw sicrhau bod nod yn 'gyraeddadwy' yn golygu bod yn rhaid iddo fod yn hawdd i'w gyflawni; mae angen iddo fod yn heriol, hefyd.

Pan fyddwch yn gweithio i rywun arall, mae angen i'ch rheolwr gytuno ar y nod; pan mai chi yw perchennog y cwmni, mae angen nodi pa adnoddau sydd eu hangen ac mae angen i chi gytuno arnynt â'ch bwrdd cyfarwyddwyr, y rheolwr banc, eich teulu a'ch staff os yw hynny'n briodol.

Tasg 9: Diffinio nodau'r busnes

  1. Meddyliwch am ble yr hoffech i'ch busnes fod ymhen 12 mis. Byddwch yn mireinio'r nodau hyn wrth i chi fynd drwy'r uned ac wrth i chi gasglu rhagor o wybodaeth i'w llywio. Mae'n anochel y bydd y nodau byrdymor yn cael eu disgrifio'n fanylach na'r nodau tymor hwy.
  2. Nawr ysgrifennwch eich nodau ar gyfer eich busnes ymhen tair i bum mlynedd.
  3. Gwnewch yn siŵr mai CAMPUS yw'r nod
  4. Rhannwch eich nodau ag entrepreneuriaid eraill yn eich rhwydweithiau lleol.

Ynghyd â'r datganiad clir o'ch syniad busnes, dyma'r cam cyntaf i lunio eich cynllun. Bydd angen y wybodaeth hon ar gyfer eich AGCB [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Mae'n diffinio'r cyfeiriad strategol y byddwch yn ei ddilyn - ond mae mwy i ddod ar hynny.