Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.5 Asesiad amgylcheddol

Bydd yr amgylchedd o'ch cwmpas a sut mae'n newid yn dylanwadu ar siawns eich busnes o lwyddo. Mae'n bwysig ystyried pa ffactorau sy'n bwysig a deall sut y maent yn dylanwadu ar eich siawns o lwyddo. Yn ystod y cyfnod ers yr Ail Ryfel Byd, gwelwyd newid a datblygiadau digynsail ledled y byd mewn pum maes allweddol - cymdeithasau, technolegau, datblygu economaidd, yr amgylchedd, a systemau gwleidyddol a rheoliadau. Rydym yn galw'r meysydd hyn yn ffactorau STEEP yn Saesneg ac mae cyflymder y newid wedi cynyddu drwy'r rhan fwyaf o'r byd yn ystod y blynyddoedd diweddar. Dysgwch sut y defnyddiodd entrepreneur STEEP mewn trac sain, Cyfleoedd Entrepreneuraidd [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Mae hwn yn defnyddio cyfres o adnoddau sy'n ystyried cyfleoedd entrepreneuraidd sy'n ymddangos drwy gydol yr uned.

Ffynonellau o newid sylweddol sy'n deillio o ffactorau STEEP

Rhwydweithiau Mentrau Cymdeithasol

 • Poblogaethau sy'n heneiddio drwy'r rhan fwyaf o'r byd diwydiannol
 • Twf mewn mudo torfol a phoblogaethau ffoaduriaid
 • Heriau i ddarpariaethau lles a systemau addysgol
 • Newidiadau i anghenion a dyheadau defnyddwyr.

Technolegol

 • Cyflymder a chapasiti cyfathrebu
 • Cyfraith Moore (mae capasiti data sglodion cyfrifiadurol yn dyblu bob 18 mis)
 • Defnyddwyr yn fwy soffistigedig oherwydd y defnydd eang o gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd
 • Cymwysiadau cyfathrebu symudol a di-wifr newydd
 • Darganfyddiadau a chymwysiadau biolegol a genetig.

Economaidd

 • Integreiddio marchnadoedd ariannol y byd
 • Twf Brasil, Rwsia, India a Tsieina fel pwerau economaidd byd-eang newydd
 • Cysylltiadau rhwng yr Ewro a doler yr UD
 • Blaengaredd y model 'marchnad rydd, masnach rydd'
 • Mynediad cyflym a chynyddol dryloyw at wybodaeth
 • Lleihad mewn costau trafodion.

Amgylcheddol

 • Newid yn yr hinsawdd
 • Cnydau a chynnyrch wedi'u haddasu'n enetig
 • Risg uwch o epidemigion a chlefyd (AIDS, BSE, SARS ac ati) am fod poblogaethau dynol ac anifeiliaid yn fwy symudol
 • Niwed ecolegol; dibyniaeth ar ffynonellau ynni anadnewyddadwy i bob pwrpas.

Gwleidyddol

 • Yr Undeb Ewropeaidd
 • Sefydliad Masnach y Byd
 • Mwy o reoleiddio
 • Adfywiad rhanbarthol
 • Gwrthdaro ethnig, cenedlaetholdeb a ffwndamentaliaeth filwriaethus
 • Statws newidiol yr UD fel yr unig uwch-bŵer a phwysigrwydd cynyddol Tsieina ar y llwyfan rhyngwladol.

Mae'r newidiadau hyn yn bellgyrhaeddol ac yn effeithio arnom i gyd. Bydd rhai o'r rhain wedi arwain at y cyfle sydd gennych nawr.

Rhai o'r newidiadau mwyaf trawiadol a welwyd yw'r technolegau newydd sydd wedi'u cyflwyno a'r cymwysiadau sy'n seiliedig arnynt. Er enghraifft, mae lledaeniad cyflym a byd-eang bron technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) ar ffurf cyfrifiaduron, band eang, y rhyngrwyd, teleffoni symudol a'r llu o gymwysiadau eraill sy'n deillio ohonynt, wedi lleihau amser cyfathrebu ac wedi cynyddu mynediad at wybodaeth i'r fath raddau bod cystadleuaeth fyd-eang yn cyrraedd yr economïau mwyaf lleol a gwledig. Fodd bynnag, mae rhai ardaloedd gwledig yn dal i wynebu problemau o ran band eang.

Yn gyffredinol, mae globaleiddio (sef integreiddio marchnadoedd ariannol, cynhyrchion, adnoddau a gwasanaethau byd-eang) wedi annog twf busnesau rhyngwladol a brandiau byd-eang ac, yn baradocsaidd, wedi annog lleoleiddio (hyrwyddo gweithgareddau a hunaniaethau cymunedol, lleol a rhanbarthol unigryw).

Caiff y ddwy duedd groes hyn eu hadlewyrchu yn y ffaith bod defnyddwyr yn uniaethu fwyfwy â brandiau byd-eang a'r adfywiad yn niddordeb defnyddwyr mewn cynhyrchion a bwydydd lleol. Caiff ardaloedd gwledig eu cynnwys fwyfwy yn yr economi genedlaethol a rhyngwladol drwy'r rhyngrwyd. Tra bod y rhyngrwyd yn galluogi mentrau gwledig i gael mynediad i farchnadoedd ehangach, mae hefyd yn gweithio i'r gwrthwyneb; gall brandiau cenedlaethol a rhyngwladol werthu eu cynnyrch yn haws mewn ardaloedd gwledig.

O ganlyniad, gall hyd yn oed mân newidiadau i unrhyw rai o'r ffactorau STEEP ddylanwadu ar economïau lleol a chyflwyno heriau a chyfleoedd sylweddol i fusnesau. Gan edrych unwaith eto ar y ffynonellau cyffredin o syniadau busnes newydd yn adran 2.1, gallwch weld bod llawer ohonynt yn deillio o newidiadau i un neu ragor o'r ffactorau STEEP.

Gall y newidiadau hyn hefyd gyfyngu ar opsiynau ac effeithio'n andwyol ar fusnesau sydd eisoes yn bodoli a chynlluniau i'r dyfodol. Yn gyffredinol, bydd effeithiau ffactorau STEEP yn amrywio yn ôl strwythur diwydiannau a marchnadoedd mewn rhanbarthau gwahanol.