Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.8.1 Astudiaeth achos: Meddwl yn weithredol o gymharu â meddwl yn strategol

Darllenwch yr astudiaeth achos fer hon a meddyliwch am y prif faterion sy'n wynebu Fiona.

Astudiaeth achos: Rheoli popeth ond rheoli dim yn y pen draw

Roedd Fiona yn gyffrous pan gyhoeddodd ei thad ei fod yn bwriadu ymddeol ac mai hi fyddai rheolwr cyffredinol y gadwyn fach o siopau trwyddedig (siopau sy'n gwerthu diodydd alcoholig) a sefydlwyd ganddo. Roedd ganddi lawer o syniadau am ehangu'r busnes, a'r pwysicaf oedd sefydlu busnes cyfanwerthu i gyflenwi clybiau a bwytai.

Roedd y busnes newydd yn llwyddiant - roedd wedi dod o hyd i le defnyddiol yn y farchnad - ac ar ôl blwyddyn, roedd ei werthiannau'n well na'r disgwyl. Ond eto i gyd nid oedd yn gwneud arian, a hynny'n bennaf am fod y costau gweithredu yn uwch na'r gyllideb. Roedd rhaid cyflwyno system rheoli stoc effeithlon ac felly aeth Fiona ati i ddod o hyd i becyn meddalwedd addas. Roedd nifer o broblemau cychwynnol - roedd y pecyn yn torri i lawr yn gyson a dim ond Fiona oedd yn gallu'i ddefnyddio, felly roedd yn hawlio llawer o'i hamser. Roedd angen i'r cwmni recriwtio gyrrwr newydd a chlerc archebu newydd: roedd hi'n bwysig dod o hyd i'r bobl gywir, ond roedd y cyfweliadau a'r broses o gytuno ar delerau fel pe baent yn para oes.

Un o syniadau Fiona oedd darparu gwasanaeth fel y gallai bwytai weini gwin â'u henw eu hunain ar y label, a bu'r gwasanaeth hwn yn boblogaidd iawn. Roedd hi'n mwynhau cynllunio'r labeli gan ddefnyddio ei phecyn meddalwedd a gwnâi hynny gyda'r nos fel arfer. Hefyd, roedd angen tynnu'r holl labeli gwreiddiol a gosod rhai newydd - ac nid oedd ganddynt y gweithwyr i wneud hynny, felly byddai Fiona'n treulio'r rhan fwyaf o'i phenwythnosau yn labelu poteli gwin.

Roedd y busnes cyfanwerthu wedi denu nifer o gwsmeriaid newydd, yr oedd sawl un ohonynt yn dalwyr gwael, ac felly roedd yn treulio mwy a mwy o amser yn casglu dyledion.

Nid oedd y rhestr brisiau wedi newid ers tair blynedd a gwyddai fod nifer o'u cynhyrchion wedi'u prisio'n rhy isel o lawer erbyn hyn, ond nid oedd ganddi amser i ddiweddaru'r rhestr. Ac nid oedd y busnes newydd yn gwneud elw o hyd.

Gallwch weld bod Fiona yn canolbwyntio ar dasgu gweithredol. Mae'n brysur yn defnyddio ac yn trefnu'r feddalwedd rheoli stoc ac yn dylunio, tynnu a gludo labeli. Mae'n meddwl yn weithredol, nid yn strategol. Mae'n gweithio 'yn' y busnes yn hytrach nag 'ar' y busnes. Drwy feddwl yn strategol, gallai edrych ar y darlun cyfan a phenderfynu pa weithgareddau sy'n helpu i gyflawni strategaeth y cwmni. Byddai'n gallu gweld pa brosesau y gellid eu cyfuno neu hyd yn oed eu diddymu. Byddai'n gallu neilltuo adnoddau'n fwy effeithiol (mae mwy o wybodaeth am adnoddau yn 4 Galluoedd ac adnoddau), a fyddai'n gwella siawns y cwmni o lwyddo.

Ar adegau, bydd hi'n anodd iawn neilltuo amser yn rheolaidd i gamu nôl a myfyrio ar eich busnes ond mae'n bwysig iawn sicrhau eich bod yn cael digon o amser i feddwl yn strategol. Gall gweithio gyda mentor neu gynghorydd eich helpu i wneud hyn. Yn aml, y perchenogion busnes hynny sy'n teimlo nad oes ganddynt ddigon o amser ac nad oes angen mentor arnynt yw'r rhai sydd angen amser a mentor fwyaf!

Nid oes digon o oriau mewn diwrnod yn aml iawn, yn enwedig wrth ddechrau busnes newydd pan fyddwch yn teimlo eich bod yn gwneud popeth eich hun. Gellir cymharu treulio amser â chynghorydd neu fentor profiadol allanol â chael cyfarwyddwr anweithredol ar gyfer cwmni mwy o faint. Gallant edrych ar faterion o'r newydd a'ch helpu i ystyried y tymor hwy er mwyn ymdopi â'r pwysau gweithredol byrdymor. Gallant hefyd fod yn glust i wrando, yn gymorth ac yn ffrind dibynadwy.