Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.2.1 Camau'r broses mabwysiadu arloesedd

Bydd rhai darpar gwsmeriaid yn betrus ac yn aros gyda'u cyflenwr presennol am gyhyd â phosibl. Caiff eraill eu cyffroi gan y siawns o roi cynnig ar rywbeth newydd. Dangosodd Everett Rogers (1962) fod pum cam i'r broses o fabwysiadu arloesedd.

  • Ymwybyddiaeth: daw'r cwsmer (naill ai defnyddiwr neu sefydliad arall) yn ymwybodol o fodolaeth yr arloesedd ac mae ganddo syniad cyffredinol o beth ydyw
  • Perswadio: bydd y perchennog yn magu mwy a mwy o ddiddordeb yn yr arloesedd (fel arfer drwy gymheiriaid neu rwydweithiau cymdeithasol ond hefyd drwy hysbysebion a hyrwyddiadau)
  • Treialu: mae'r cwmni, cymdeithasau defnyddwyr neu fasnach, neu rwydweithiau lleol yn profi'r arloesed ar raddfa fach
  • Mabwysiadu: penderfynu'n iawn i fabwysiadu'r arloesed - dengys ymchwil gan Ysgol Fusnes y Brifysgol Agored fod y penderfyniad i fabwysiadu'n gysylltiedig â defnydd busnes neu bersonol clir i'r cymhwysiad (Zappala a Gray, 2006)
  • Atgyfnerthu: mae'r asiant yn ceisio cadarnhad ynghylch y penderfyniad neu'n ei wrthod (gan amlaf, bydd hyn yn dibynnu ar adborth o'r farchnad ar ffurf cynnydd mewn gwerthiannau).

Astudiaeth achos: Gwyneth

Sut byddai hyn yn gweithio i Gwyneth?

  • Ymwybyddiaeth: Gallai Gwyneth osod posteri a dosbarthu taflenni er mwyn rhoi gwybod i bobl y bydd hi'n dod â'i chynhyrchion i leoliad ar amseroedd penodol
  • Perswadio: Gallai taflenni marchnata wahodd darpar gwsmeriaid i brynu am ddisgownt ar amser penodol
  • Treialu: Gallai Gwyneth ddewis detholiad o'i chynhyrchion a rhoi samplau ohonynt fel y gall darpar gwsmeriaid roi cynnig ar ei jamiau, ei chyffeithiau a'i siytnis
  • Mabwysiadu: Y tro nesaf y bydd yn mynd i farchnad neu ffair, os bydd y cam treialu wedi llwyddo, bydd ciw o gwsmeriaid yn aros amdani
  • Atgyfnerthu: Os bydd prynwyr yn mwynhau'r cynhyrchion, byddant yn dod yn gwsmeriaid rheolaidd ac yn dweud wrth eu ffrindiau am 'Blas y Bwthyn'.

Tasg 16: Mabwysiadu arloesedd

Ystyriwch sut y gallech dywys eich darpar gwsmeriaid drwy bob un o'r pum cam hyn.