Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.3 Ymchwil i'r farchnad - segmentu

Gallwn rannu cwsmeriaid yn 'segmentau' marchnad er mwyn deall eu hanghenion a'u dyheadau a'u targedu. Wrth segmentu, y nod yw dod o hyd i grŵp o bobl sydd ag anghenion tebyg a all gael eu diwallu gan un cynnyrch neu wasanaeth. Bydd y broses hon yn galluogi menter newydd i ganolbwyntio ei hymdrechion marchnata mewn ffordd effeithlon a chost-effeithiol. Mae segmentu hefyd yn helpu i gyfeirio adborth yn ôl i'r broses o ddylunio cynnyrch neu wasanaeth.

Ystyr targedu yw dewis pa segmentau i anelu atynt er mwyn sicrhau llwyddiant. Drwy hynny, byddwch yn canolbwyntio eich gwariant ar y segmentau targed ar draul y segmentau nad ydych yn eu targedu. Felly, mae cysylltiad annatod bron rhwng y cysyniad o segmentu a thargedu.

Mae hyn yn codi'r cwestiwn sut y gall mentrau newydd fynd ati i nodi pa grwpiau neu sectorau marchnad fydd yn prynu eu cynhyrchion neu wasanaethau a pha welliannau, addasiadau neu gynhyrchion cysylltiedig newydd fydd yn ddymunol o bosibl. I wneud hyn, bydd rhaid gwneud rhywfaint o ymchwil i'r marchnadoedd.

Mae'n anodd weithiau i gyfiawnhau'r math hwn o fuddsoddiad pan fyddwch yn wynebu'r her o wneud ymchwil i'r farchnad, yn enwedig os nad oes gennych ddigon o wybodaeth a sgiliau technegol a/neu adnoddau - hynny yw, amser ac arian. Rhaid ystyried yr amser a gymerir i wneud ymchwil yn fuddsoddiad cadarnhaol gan ei fod yn hollbwysig er mwyn lansio gwasanaeth neu gynnyrch newydd yn llwyddiannus.

Tasg 17: Segmentu a thargedu

Meddyliwch am y cwestiynau hyn a nodwch eich atebion.

  1. Sut y byddech yn diffinio eich segment marchnad presennol?
  2. Beth yw anghenion a dyheadau eich darpar gwsmeriaid nawr ac yn y dyfodol?
  3. Pa nodweddion cyffredin (os o gwbl) y mae eich darpar gwsmeriaid presennol yn eu rhannu?
  4. Pa ddata sydd gennych eisoes ar eich cwsmeriaid dewisol (e.e. daearyddol, demograffig ac economaidd-gymdeithasol)?
  5. Pa gynlluniau sydd gennych i lenwi unrhyw fylchau mewn gwybodaeth?

Rhannwch eich syniadau ag entrepreneuriaid eraill yn eich rhwydweithiau lleol .

Wrth ystyried y cwestiynau yn Tasg 17 mae'n debygol y byddwch yn gweld nad oes gennych ddigon o wybodaeth fanwl i ateb hwn yn llawn.

Ar ôl gweld bod angen mwy o wybodaeth, mae angen i chi nawr ystyried pa wybodaeth sydd ei hangen a sut i gael gafael arni. Efallai y bydd rhywfaint o'r wybodaeth ar gael yn gyhoeddus drwy chwilio ar-lein, cyfeiriaduron busnes neu fasnach, a llyfrgelloedd. Gall cynghorydd busnes lleol eich helpu hefyd. Fodd bynnag, er mwyn nodi anghenion a nodweddion cyffredin eich darpar gwsmeriaid fel y gallwch eu segmentu, mae'n debygol y bydd angen i chi wneud ymchwil benodol ac mae hynny'n aml yn fater o farn bersonol. Bydd yn anodd i chi ymateb yn hyderus ac yn fanwl hyd nes eich bod yn delio â chwsmeriaid go iawn. Fodd bynnag, y fantais o ddechrau'r broses gwestiynu nawr yw y bydd gennych syniad cliriach o ba wybodaeth am gwsmeriaid fydd yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i'ch penderfyniadau.

Hefyd, gallwch ddechrau asesu a oes modd mesur segment posibl a sut mae gwneud hynny, a pha mor hawdd yw hi i ddiffinio aelodau'r segment. Bydd hyn yn eich galluogi i benderfynu maint y segment a pha un a yw'n debygol y bydd digon o ddarpar gwsmeriaid i'ch galluogi i gyflawni eich amcanion arfaethedig. Gallwch ddechrau gweld i ba raddau y gallwch gyrraedd y cwsmeriaid targed a sut y gallech gyfathrebu â hwy. Efallai y byddwch hyd yn oed yn dechrau llunio barn wybodus ar ba un a oes gan grwpiau arbennig o gwsmeriaid ofynion tebyg o ran gwasanaethau a chynhyrchion a pha un a yw'n debygol y bydd y segment yn sefydlog neu'n diflannu yn wyneb patrymau neu dueddiadau newydd.