Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.3.1 Camau yn y broses ymchwil i'r farchnad

Camau'r broses ymchwil i'r farchnad yw:

  1. Disgrifio'r segment cwsmeriaid targed: mae angen i'r disgrifiad o'r grŵp cwsmeriaid dan sylw fod mor fanwl â phosibl er mwyn osgoi gwastraffu adnoddau drwy gasglu data diangen (e.e. daearyddol, demograffig ac economaidd-gymdeithasol).
  2. Diffinio amcanion yr ymchwil: sut y caiff y wybodaeth ei defnyddio? Pa gwestiynau sydd angen eu gofyn er mwyn cyflawni nodau'r ymchwil?
  3. Asesu'r wybodaeth a'r data sydd eisoes ar gael: beth rydych eisoes yn ei wybod am y segment cwsmeriaid targed?
  4. Diffinio pa wybodaeth sydd ei hangen: pa segmentau sydd fwyaf deniadol? Pa anghenion a dyheadau ymhlith cwsmeriaid nad ydynt yn cael eu diwallu'n dda ar hyn o bryd? Pa mor debygol yw hi y bydd y cwsmeriaid yn prynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth arfaethedig dan sylw? Faint y byddant yn fodlon ei dalu?
  5. Penderfynu ar y dulliau i'w defnyddio er mwyn casglu'r data: mae dau gwestiwn hollbwysig y mae'n rhaid i ymchwilydd eu gofyn ar y cam hwn - a ddylid casglu data o ffynonellau cynradd neu eilaidd, ac a oes angen gwaith ymchwil ansoddol neu feintiol, neu'r ddau, i gyflawni amcanion yr ymchwil?
  6. Casglu'r data: y peth pwysicaf ar y cam hwn yw osgoi camgymeriadau a fydd yn creu data anghywir neu annibynadwy.
  7. Dadansoddi'r data: mae hyn fel arfer yn golygu troi gwybodaeth graidd y mae angen ei threfnu yn wybodaeth ddeallus sydd wedi'i dehongli a'i chrynhoi.
  8. Gwerthuso ac adolygu: gall hyn gynnwys ailystyried y segment cwsmeriaid dan sylw. Er enghraifft, a yw'r wybodaeth yn cadarnhau y dylid targedu'r segment gwreiddiol ac, os felly, sut y gellir gwneud hyn? A ddylai'r entrepreneur ganolbwyntio ar segment gwahanol a pha waith ymchwil y dylai ei wneud i benderfynu pa un?

Chi eich hun sy'n gwneud gwaith ymchwil cynradd. Gall fod yn ddrud ac felly y tu hwnt i gyrraedd busnesau newydd bach yn aml. Weithiau, mae'n bosibl mai amser fydd y brif gost, felly dylech ystyried yn ofalus cyn casglu eich gwybodaeth eich hun. Er enghraifft, os oeddech yn bwriadu sefydlu siop gymunedol, mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi ofyn i'r trigolion lleol a ydynt eisiau siop ac at ba ddiben y gallent ei defnyddio er mwyn cael unrhyw arian - yn union fel unrhyw fusnes arall. Mae rhai adnoddau rhad neu am ddim ar gael i gynnal arolygon, er enghraifft SurveyMonkey [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Mae'r rhain yn eich galluogi i wneud eich gwaith ymchwil ar-lein eich hun heb wario gormod o arian.

Ymchwil eilaidd yw'r data sydd wedi'u casglu gan rywun arall. Eich gwaith chi yw dod o hyd i ddata perthnasol, chwilio drwyddynt a dod i gasgliadau sy'n berthnasol i'ch busnes. Mae'r rhyngrwyd wedi hwyluso hyn mewn un ystyr gan fod llawer o wybodaeth ar gael ar-lein. Mewn ffyrdd eraill, mae wedi gwneud y dasg yn llawer mwy anodd - mae cymaint o wybodaeth ar gael nes y gall fod yn anodd gweld pa wybodaeth sydd fwyaf perthnasol neu ddibynadwy. Gwnaethom gyfeirio at werth ffynonellau eilaidd yn gynharach pan wnaethom siarad am ddata ehangach a allai fod ar gael gan sefydliadau fel Busnes Cymru neu'ch awdurdod lleol, gweler 1 Gosod y cefndir ar gyfer busnes gwledig.