Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.3.3 Astudiaeth achos: Ymchwil i'r farchnad

Astudiaeth achos: Dafydd

Penderfynodd Dafydd wneud rhywfaint o ymchwil i'r farchnad cyn lansio ei fusnes, gyda'i wraig Ffion a roddodd help llaw iddo.

 1. Eu syniad cyntaf oedd targedu'r farchnad gwyliau ddomestig. Gyda'r ffocws cynyddol ar fod yn ymwybodol o'ch ôl troed carbon, y pwyslais cynyddol ar leoleiddio, a'r ffaith fod gwyliau gweithgarwch yng Nghymru eisoes yn denu teuluoedd ifanc, roedd Dafydd a Ffion yn awyddus i dargedu twristiaid domestig.
 2. Roeddent am ddarganfod a fyddai'r rhai sy'n mynd ar wyliau teuluol yng Nghymru yn ystyried cyrchfan ecogyfeillgar fel blaenoriaeth wrth ddewis gwyliau hunanarlwyo, a pha un a fyddai fferm wledig yn ychwanegu gwerth fel atyniad.
 3. Roedd Dafydd a Ffion yn gwybod cryn dipyn am y farchnad dwristiaeth gan fod eu swyddi rhan amser perthnasol yn gysylltiedig â hi mewn ffyrdd amrywiol. Roedd gan Dafydd ymwybyddiaeth dda o dechnoleg hefyd ac roedd yn gyfarwydd â strategaethau marchnata ar-lein. Fodd bynnag, nid oedd ef na Ffionyn gwybod llawer am dwristiaeth werdd ac nid oeddent yn hyderus chwaith ynghylch sut i ymdrin â'r farchnad hon.
 4. Awgrymodd Ffion y gallai fod yn werth iddynt dalu cwmni marchnata i'w helpu i ofyn y cwestiynau cywir a phenderfynu ble i fynd er mwyn holi'r bobl gywir. Teimlai'r ddau ohonynt eu bod yn rhy agos i'r busnes posibl i fedru llunio barn ddiduedd ac y byddai arbenigwr yn gallu gweld pethau o'r newydd na allai hi na Dafydd eu gweld.
 5. Dafydd wnaeth y rhan fwyaf o'r ymchwil ddesg a Ffion fu'n gyfrifol am yr ymchwil dros e-bost a'r ffôn.
  • Chwiliodd Dafydd am ddata a oedd eisoes ar gael drwy sefydliadau fel Busnes Cymru [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] a Croeso Cymru er mwyn dod o hyd i fusnesau a oedd yn gweithio'n agos gyda'r sector twristiaeth.
  • Treuliodd Dafydd amser yn ymchwilio i gyfleoedd ariannu a allai fod ar gael iddynt fel busnes newydd yn y diwydiant twristiaeth, ar sail eu lleoliad. Wrth wneud hynny daeth ar draws y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth (CCBT) sy'n agored i fusnesau twristiaeth hen a newydd yng Nghymru. Gellir defnyddio'r cymorth er mwyn gwella ansawdd cyfleusterau a chynyddu capasiti os oes bwlch yn y farchnad, yn enwedig gwelliannau amgylcheddol a/neu effeithlonrwydd ynni.
  • Edrychai cwestiynau Ffion ar natur y llety a beth fyddai gofynion y trigolion.
 6. Ar ddiwedd y broses:
  • Mae Dafydd wedi dysgu nad oedd llawer o fusnesau gosod gwyliau yng Nghymru a oedd yn cynnig ôl-troed eco-gyfeillgar, and doedd dim o gwbwl yng Ngorllewin Cymru. Mae rhai busnesau yn cyfuno gweithgareddau fferm gyda llety ac roedd ambell i un arall yn hyrwyddo gweithgareddau eco-gyfeillgar yn yr ardal ond nid oedd un ohonynt yn hyrwyddo'r tair elfen gyda'i gilydd.
  • Dysgodd Ffion, gyda help y cwmni ymchwil i'r farchnad, fod diddordeb pendant mewn pecynnau gosod gwyliau ecogyfeillgar sy'n hyrwyddo rhinweddau gwyrdd y llety, lleoliad y fferm a'r cefn gwlad cyfagos.
 7. O ganlyniad i'w hymchwil i'r farchnad, teimlai Dafydd a Ffion yn hyderus bodmarchnad i'w busnes gosod gwyliau ecogyfeillgar.
 8. Gwnaethant benderfynu mai'r cam nesaf fyddai gwneud rhagor o ymchwil i ffyrdd y gallent farchnata eu busnes gosod gwyliau unigryw ond yn hytrach na chyfyngu eu hunain i Gymru yn unig, gwnaethant benderfynu ystyried marchnata i gynulleidfa fyd-eang. Ar ôl darganfod efallai y gallent gael cymorth i'w helpu i sefydlu busnes yn y diwydiant twristiaeth, gwnaethant benderfynu gwneud cais i Twristiaeth Cymru am grant o dan y Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth

Nid oes rhaid i ymchwil i'r farchnad fod yn broses lafurus. Yn y bôn, y peth pwysicaf yw gofyn y cwestiynau cywir i'r bobl gywir fel y gallwch ddarparu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth gorau. Bydd faint y byddwch yn ei fuddsoddi mewn ymchwil i'r farchnad yn dibynnu'n aml ar y buddsoddiad neu'r risg sy'n gysylltiedig â'ch busnes. Gwelodd Dafydd a Ffion fod angen iddynt fuddsoddi mewn ymchwil allanol i'r farchnad er mwyn cael safbwynt llawnach a phroffesiynol ac felly gwnaethant benderfynu cael help proffesiynol. Ni fydd hyn yn berthnasol i bob menter.