Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4 Cymysgedd marchnata

Mae sawl diffiniad o farchnata. Mae'r un y byddwn yn ei ddefnyddio yn addas i sefydliadau dielw a masnachol, yn rhoi boddhad cwsmeriaid wrth wraidd prosesau marchnata ac yn rhoi pwyslais digonol ar ddosbarthu - hynny yw, sicrhau bod y cwsmer yn cael yr hyn rydych yn ei ddarparu mewn gwirionedd.

Mae marchnata yn golygu creu a dosbarthu boddhad cwsmeriaid er mwyn gwneud elw priodol ar adnoddau ac ymdrech.

Roedd 'y cymysgedd marchnata' yn un o'r prif gysyniadau a ddaeth i'r amlwg yn y 50au a'r 60au, yn ystod y cyfnod ffyniannus ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae'r marchnatwr cynnar Philip Kotler (2003) yn ei ddiffinio fel y set o adnoddau y mae'r cwmni yn eu defnyddio er mwyn cyflawni ei amcanion marchnata yn ei farchnad darged.

Mae pedair elfen i'r cymysgedd marchnata gwreiddiol (McCarthy, 1987):

  • lluoswm
  • pris
  • lle
  • hyrwyddo

Beirniadwyd y model am fod braidd yn hen ffasiwn ac yn anodd i'w ddefnyddio mewn cwmnïau diwydiannol a chwmnïau gwasanaeth. Wrth i farchnadoedd y gorllewin ganolbwyntio'n gynyddol ar wasanaethau, addaswyd y newidyn 'cynnyrch' er mwyn cynnwys cynhyrchion a gwasanaethau. Mae'r newidyn 'lle' hefyd yn anodd ei gymhwyso i wasanaethau lle mae gwerthiannau'n aml yn cael eu gwneud yn uniongyrchol i'r defnyddiwr heb unrhyw gyfryngwr (e.e. lawrlwytho cerddoriaeth a ffilmiau digidol).

Sylwodd Booms a Bitner ar y newid o farchnata cynhyrchion i farchnata gwasanaethau ac aethant ati i gyflwyno cysyniad y saith 'P'. Roedd y cysyniad hwn yn cydnabod pwysigrwydd tri newidyn ychwanegol ym maes marchnata, sef: pobl, proses a thystiolaeth ffisegol (Booms a Bitner, 1981). Byddwn yn dychwelyd at y model estynedig hwn yn ddiweddarach yn yr adran.

Fodd bynnag, mae model y pedwar 'P' yn dal i fod yn adnodd defnyddiol a syml i'w ddefnyddio wrth ddechrau cynllunio strategaeth farchnata, a byddwn yn gweithio gyda'r pedwar 'P' yn bennaf. Mae'r pedwar adnodd hyn (cynnyrch, pris, lle a hyrwyddo) yn rhyngddibynnol a'r gamp yw dod o hyd i'r 'cymysgedd' cywir i fodloni cwsmeriaid.