Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4.1 Cynnyrch (neu wasanaeth)

Mae'r cynnyrch neu'r gwasanaeth yn cyfeirio at yr hyn sy'n cael ei farchnata, gan gynnwys amrywiaeth, meintiau, lliwiau a swyddogaethau. Ystyrir ei fod yn cynnwys gwasanaethau erbyn hyn hefyd a chyfeirir ato fel y pecyn cynnyrch neu wasanaeth.

Er mwyn denu cwsmeriaid oddi wrth gynhyrchion sydd eisoes ar gael, a datblygu defnyddwyr a chwsmeriaid hollol newydd, dylai'r cynnyrch neu'r gwasanaeth fod yn arloesol mewn rhyw ffordd. Dylai fod yn wahanol a dylai fod ganddo ei gynnig gwerthu unigryw ei hun. Hefyd, er mwyn gwerthu symiau rhesymol o'r cynnyrch neu'r gwasanaeth yn llwyddiannus, rhaid iddo hefyd ddarparu manteision diriaethol ac anniriaethol i gwsmeriaid. Yn draddodiadol, mae marchnatwyr bob amser wedi diffinio cynnyrch fel bwndel o fanteision. Yn ôl Dibb et al. (1998), mae'r cwsmer yn cael tair lefel o fantais o'r cynnyrch:

  • manteision craidd y cynnyrch
  • manteision gwirioneddol y cynnyrch
  • manteision estynedig y cynnyrch.
Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 16 Tair lefel o fanteision cynnyrch, Dibb et al. (1998)

Yr un manteision craidd sydd i gynnyrch pob cystadleuydd. Mae'r manteision gwirioneddol ac estynedig yn cynnwys y manteision ychwanegol hynny sy'n gysylltiedig â'r cynnyrch neu'r gwasanaeth arloesol rydych yn ei gyflwyno i'r farchnad. Gallant gynnwys gwasanaeth cwsmeriaid, cynllun y cynnyrch ac ati.

Mae'n bwysig cydnabod y gwahaniaeth rhwng cynnyrch, y gellir ei ddychwelyd os yw'n ddiffygiol, a gwasanaeth, a gaiff ei ddefnyddio fel arfer wrth iddo gael ei gynhyrchu ac na ellir ei storio.

Astudiaeth achos: Dafydd a Ffion

Ystyriodd Dafydd a Ffion y cysyniad hwn mewn perthynas â'u busnes newydd. Gwnaethant edrych ar fanteision craidd, gwirioneddol ac estynedig eu busnes gosod gwyliau ecogyfeillgar a chynnig y canlynol:

  • Craidd: y cyfle i fynd ar wyliau i leoliad gwledig hyfryd sydd heb ei ddifetha ac sy'n agos i fyd natur
  • Gwirioneddol: darparu llety gwyliau hunanarlwyo cynaliadwy o ansawdd uchel a gynlluniwyd yn benodol i ddiwallu anghenion pobl sy'n ymwybodol o'r amgylchedd ac sy'n poeni am eu hôl troed carbon
  • Estynedig: ôl troed carbon ac amgylcheddol llai.

Tasg 18: Sefydlu lefelau manteision y cynnyrch

Ystyriwch beth yw eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth craidd, gwirioneddol ac estynedig..

A yw eich lleoliad gwledig yn bwysig?

A allwch ddefnyddio lleoliad i wella eich arlwy mewn rhyw ffordd?

Rhannwch eich syniadau ag entrepreneuriaid eraill yn eich rhwydweithiau lleol .

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored