Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3.4.13 Model archwilio rhwydwaith

Mae'r model archwilio rhwydwaith yn ymarferol iawn. Mae'n dechrau o'r man lle rydych ar hyn o bryd. Fe'i cynlluniwyd i helpu perchnogion busnes i edrych ar y rhwydweithiau a ddefnyddiant a sut y byddant yn diwallu anghenion eu busnes. Gall y dadansoddiad hwn arwain at rwydweithio mwy penodol gyda diben clir mewn golwg a/neu edrych am rwydweithiau newydd sy'n diwallu eich anghenion yn fwy effeithiol. Gallwch ddod yn rhan o'r model unrhyw bryd.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 17 Diagram o'r model archwilio rhwydwaith

Cofnodir canlyniad y dadansoddiad hwn mewn tabl archwilio rhwydwaith. Mae hyn yn eich galluogi i weld ble mae'r bylchau yn y busnes neu'r anghenion personol y gellir eu diwallu drwy rwydweithiau. Mae'n eich galluogi chi i nodi a ddylech fynychu sawl rhwydwaith lle mae gan bob un yr un diben. Yna gallwch eu blaenoriaethu er mwyn gwella'r defnydd effeithiol ac effeithlon o'ch amser.

Tabl 6 The Cheese Gig

Grŵp Cynhyrchwyr Bwyd Blackdown HillsSWIRE /WIREEvery-womanMenywod mewn Busnes Caerwysg‘Taste of the West’Siambr Fasnach Gwlad yr Haf
Bwyd - rhanbarthol neu genedlaetholXX
Hyfforddiant a gwybodaethXXXXX
Profiad a rennirXX
Cyd-gymorthXX
YsbrydoliaethXX
Hwyl a chyfeillgarwchXX
GwerthiannauXX
Mae archwiliad rhwydwaith yn broses ailadroddol - mae angen i rwydwaith newid wrth i fusnes a pherchennog busnes ddatblygu. Mae'r model hwn yn sail dros adolygu mewn ffordd systematig. (© Ymgynghorwyr Rheoli KmG, 2007.)

Tasg 21: Dadansoddi rhwydweithio

Gweithiwch drwy'r camau hyn er mwyn gwneud y gorau o'ch rhwydweithio:

  1. Rhestrwch yr holl bethau yr ydych yn gobeithio eu cyflawni drwy rwydweithio. Gall hyn gynnwys ennill busnes, magu hyder, manteisio ar hyfforddiant a gwybodaeth, cyfeillgarwch a chymorth. Nid oes atebion anghywir.
  2. Rhestrwch eich rhwydweithiau cyfredol. Cofiwch gynnwys eich rhwydweithiau cymdeithasol hefyd - ffrindiau a theulu - yn ogystal ag unrhyw gyfarfodydd busnes a fynychir gennych. Gall rhai rhwydweithiau fod yn rhithwir, yn enwedig gyda'r holl flogiau ac ystafelloedd sgwrsio ar-lein a rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein y gallwch fod yn rhan ohonynt.
  3. Cofnodwch y wybodaeth hon yn y Templed archwilio rhwydwaith [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] . Cofiwch ei adolygu er mwyn sicrhau bod eich rhwydweithiau yn unol ag amcanion eich busnes. Er enghraifft, nid oes diben mynd i grŵp mam a'i baban arall os ydych yn gwerthu ffyn cerdded!
  4. Adolygwch y tabl wedi'i gwblhau i weld a oes llawer o ddyblygu ac a oes unrhyw fylchau. A ydych yn cael yr holl bethau rydych am eu cael o rwydweithio? A ydych yn treulio amser ac yn gwario arian ar rwydweithiau sy'n dyblygu ei gilydd? Efallai y bydd yn rhaid i chi chwilio am rwydweithiau newydd i ddiwallu anghenion na chyfatebir ar hyn o bryd. Efallai y bydd yn rhaid i chi ganslo aelodaeth o rai rhwydweithiau eraill os ydynt yn dyblygu ei gilydd.
GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored