Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4.3 Prisio ar sail costau

Prisio ar sail costau yw'r dull sy'n canolbwyntio leiaf ar gwsmeriaid ac mae'n cynnwys dulliau cost-elw a chodi prisiau.

Mae cyfrifwyr a pheirianwyr yn aml yn ffafrio'r dull cost-elw gan ei fod yn hawdd ei ddefnyddio ac yn gwarantu bod y cwmni yn cyrraedd targed elw diffiniedig. Mae'r dull hwn yn gweithio drwy gyfrifo cyfanswm y costau cynhyrchu ac yna adio canran elw sefydlog er mwyn pennu'r pris. Yn anffodus, o dan y dull hwn, nid ystyrir sut y bydd y cwsmeriaid yn ymateb i'r pris a gyfrifir. Os nad yw'r pris yn darparu gwerth am arian ym marn y cwsmer, bydd hyn yn cael effaith negyddol ar werthiannau. Ar y llaw arall, os bydd y cwsmeriaid yn teimlo bod y pris yn darparu gwerth da iawn am arian, mae'n bosibl na fydd gan y cwmni ddigon o stoc i ateb y galw, gan alluogi cystadleuwyr newydd i ymuno â'r farchnad.

Mae'r dull codi prisiau yn debyg i'r dull cost-elw a dyma'r dull a ddefnyddir fwyaf gan fanwerthwyr gwasanaeth. Er enghraifft, bydd manwerthwr yn prynu stoc ac yn adio canran sefydlog at y pris prynu er mwyn pennu pris gwerthu'r cynnyrch. Mae'r dull hwn yn union yr un fath â'r dull cost-elw heblaw am ddwy ffactor. Yn gyntaf, bydd gan y manwerthwr entrepreneuraidd gysylltiad agos â'r cwsmeriaid ac felly gall ddatblygu syniad greddfol o'r pris y maent yn barod i'w dalu ac, yn ail, gall gael gwared ar stoc nad yw'n ei werthu drwy ostwng y pris yn ôl i'r pris prynu a'i werthu yn y sêls.