Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

3.4.3 Prisio ar sail costau

Prisio ar sail costau yw'r dull sy'n canolbwyntio leiaf ar gwsmeriaid ac mae'n cynnwys dulliau cost-elw a chodi prisiau.

Mae cyfrifwyr a pheirianwyr yn aml yn ffafrio'r dull cost-elw gan ei fod yn hawdd ei ddefnyddio ac yn gwarantu bod y cwmni yn cyrraedd targed elw diffiniedig. Mae'r dull hwn yn gweithio drwy gyfrifo cyfanswm y costau cynhyrchu ac yna adio canran elw sefydlog er mwyn pennu'r pris. Yn anffodus, o dan y dull hwn, nid ystyrir sut y bydd y cwsmeriaid yn ymateb i'r pris a gyfrifir. Os nad yw'r pris yn darparu gwerth am arian ym marn y cwsmer, bydd hyn yn cael effaith negyddol ar werthiannau. Ar y llaw arall, os bydd y cwsmeriaid yn teimlo bod y pris yn darparu gwerth da iawn am arian, mae'n bosibl na fydd gan y cwmni ddigon o stoc i ateb y galw, gan alluogi cystadleuwyr newydd i ymuno â'r farchnad.

Mae'r dull codi prisiau yn debyg i'r dull cost-elw a dyma'r dull a ddefnyddir fwyaf gan fanwerthwyr gwasanaeth. Er enghraifft, bydd manwerthwr yn prynu stoc ac yn adio canran sefydlog at y pris prynu er mwyn pennu pris gwerthu'r cynnyrch. Mae'r dull hwn yn union yr un fath â'r dull cost-elw heblaw am ddwy ffactor. Yn gyntaf, bydd gan y manwerthwr entrepreneuraidd gysylltiad agos â'r cwsmeriaid ac felly gall ddatblygu syniad greddfol o'r pris y maent yn barod i'w dalu ac, yn ail, gall gael gwared ar stoc nad yw'n ei werthu drwy ostwng y pris yn ôl i'r pris prynu a'i werthu yn y sêls.

GB093_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored