Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.1 Model trawsnewid

Mae pob sefydliad yn derbyn mewnbwn ac yn cymhwyso rhyw fath o broses drawsnewid sy'n arwain at allbwn hollol wahanol.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Figure 19 Proses Drawsnewid

Mewnbynnau

Tri math o fewnbwn y gellid eu trawsnewid yw:

  1. deunyddiau - y mewnbynnau ffisegol i'r broses
  2. gwybodaeth sy'n cael ei phrosesu neu ei defnyddio yn y broses
  3. cwsmeriaid - y bobl a drawsnewidir mewn rhyw ffordd.

Nid nwyddau ffisegol yn unig sy'n gorfod mynd drwy'r broses drawsnewid hon. Mae pob sefydliad sy'n cynhyrchu nwyddau neu wasanaethau yn trawsnewid adnoddau. Mae llawer yn ymwneud â thrawsnewid gwybodaeth (e.e. cyfrifwyr, cwmnïau ymgynghori) neu drawsnewid cwsmeriaid (e.e. siopau trin gwallt, ysbytai).

Mae dau fath o adnoddau a ddefnyddir i gyflawni'r broses drawsnewid:

  1. staff – y staff sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r broses drawsnewid neu sy'n ei chefnogi
  2. cyfleusterau - tir, adeiladau, peiriannau a chyfarpar.

Allbynnau

Mae llawer o brosesau trawsnewid yn cynnwys nwyddau a gwasanaethau. Nid yw rhai allbynnau yn ddymunol, e.e. cynhyrchion gwastraff, y mae'n rhaid ystyried eu heffaith amgylcheddol.

Rhaid ystyried effaith gymdeithasol y broses drawsnewid hefyd, yn lleol ac yn fyd-eang.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored